งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จงหาค่า A-G MU TU 1 12 A 2 9 B 3 C 26 4 D 5 E F 7 -6 G

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จงหาค่า A-G MU TU 1 12 A 2 9 B 3 C 26 4 D 5 E F 7 -6 G"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จงหาค่า A-G MU TU 1 12 A 2 9 B 3 C 26 4 D 5 E 27 6 -4 F 7 -6 G
จำนวนส้ม MU TU 1 12 A 2 9 B 3 C 26 4 D 5 E 27 6 -4 F 7 -6 G

2 จงหาค่า A-H MU x TU x MUy TU y 1 40 A 30 E 2 35 B 28 F 3 C 20 G 4 15 D
เลือกซื้อสินค้า 2 ชนิด คือ X และ y, ราคาของสินค้าเท่ากัน = 25 บาท, งบประมาณ บาท ปริมาณ (หน่วย) MU x TU x MUy TU y 1 40 A 30 E 2 35 B 28 F 3 C 20 G 4 15 D 18 H ซื้อสินค้า X ,Yอย่างละกี่ชิ้น

3 จงหาค่า A-H ซื้อสินค้า X ,Yอย่างละกี่ชิ้น
เลือกซื้อสินค้า 2 ชนิด คือ X และ y, ราคาของสินค้า X = 2 บาท, ราคาของสินค้า y = 3 บาทงบประมาณ 24 บาท ซื้อสินค้า X ,Yอย่างละกี่ชิ้น

4 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. อรรถประโยชน์หมายถึงอะไร มีหน่วยเป็นอะไร 2
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. อรรถประโยชน์หมายถึงอะไร มีหน่วยเป็นอะไร 2. อรรถประโยชน์จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไร 3. จงอธิบายทฤษฎีการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์ 4. ดุลยภาพของผู้บริโภค คืออะไร 5. MUและ TU คืออะไร 6. ดุลยภาพของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า Aและสินค้าB(PA = PB ) คือ ดุลยภาพของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า Xและสินค้าY(PX ≠ PY ) คือ...


ดาวน์โหลด ppt จงหาค่า A-G MU TU 1 12 A 2 9 B 3 C 26 4 D 5 E F 7 -6 G

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google