งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MK201 Principles of Marketing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MK201 Principles of Marketing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MK201 Principles of Marketing
หลักการตลาด บทที่ 1 “แนวความคิดและความสำคัญของการตลาด”

2 วิวัฒนาการในยุคต่างๆ 5 ยุค
แนวคิดหลักๆทางการตลาด แนวคิดเน้นการผลิต (Production Concept) แนวคิดเน้นผลิตภัณฑ์ (Product Concept) วิวัฒนาการในยุคต่างๆ 5 ยุค แนวคิดเน้นการขาย (Selling Concept) แนวคิดเน้นการตลาด (Marketing Concept) แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Societal Marketing Concept)

3 MK201 Principles of Marketing
ความแตกต่างระหว่างการตลาดและการขาย VS การตลาด การขาย เน้นที่ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer Oriented) เน้นที่ความต้องการของผู้ขาย (Seller’s Oriented) 1 เริ่มต้นจากการกำหนดความต้อง การของผู้บริโภคแล้วจึงจัดหา หรือผลิตสินค้าเพื่อตอบสนอง ความต้องการนั้น เริ่มต้นจากการผลิตสินค้า จาก นั้นจึงหาวิธีที่จะจำหน่าย สินค้านั้น 2 มุ่งเน้นที่ยอดขายสูงสุด 3 มุ่งที่กำไรสูงสุด ใช้การวางแผนในระยะสั้นใน การผลิตสินค้าและมุ่งเพียง ตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ใช้การวางแผนระยะยาวในการผลิต สินค้ามีการหาตลาดใหม่ๆ เพื่อการ เติบโตของกิจการในอนาคต 4

4 แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม
Society (Human Welfare) Societal Marketing Concept Consumer (Want Satisfaction) Company (Profits) ที่มา Kolter Philin, Management, Prentice Hall, 1994

5 MK201 Principles of Marketing
ความหมายของ “การตลาด” แนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept) หมายถึง แนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นที่การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่กับการบรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาวขององค์กร การตลาด (Marketing) หมายถึง กระบวนการวางแผนและบริหารผลิตภัณฑ์บริการ หรือแนวความคิด ราคา การส่งเสริมการตลาด และจัดกระจายผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแนวคิดนั้นๆ เพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร * ที่มา American Marketing Association

6 ความหมายของ “ตลาด” ตลาด สถานที่มีผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันเพื่อตกลง แลก
เปลี่ยนสินค้าหรือบริการกัน และมีการแลกเปลี่ยน สิทธิความเป็นเจ้าของในสินค้าหรือบริการ ในความหมายทั่วไป ความต้องการของผู้บริโภคที่มีความสามารถใน การหาซื้อสินค้าหรือบริการหนึ่งๆ หรืออาจกล่าว ได้ว่าตลาดในความหมายนี้คือ ลูกค้าหรือผู้บริโภค นั่นเองแต่ต้องเป็น “ผู้บริโภคที่มีความต้องการ มีอำนาจ การซื้อ เพียงพอสำหรับสินค้าหรือบริการ นั้นๆ มีความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ และมีสิทธิที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆได้ ในความหมายของนักการตลาด

7 ความจำเป็น (Need)และ ความต้องการ (Want)
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่กระตุ้น ให้บุคคลกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ความหิว ความกระหาย ความจำเป็นในปัจจัย 4 ความต้องการ (Want) หมายถึง ความจำเป็นหรือ Need ที่ถูก พัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งทำให้เกิดความ หลากหลายในทางเลือกของผู้บริโภคสำหรับความต้องการนั้น

8 MK201 Principles of Marketing
ตัวอย่างความจำเป็น และความต้องการ (Need and Want)

9 ความสำคัญของการตลาด 1. ความสำคัญต่อสังคมเศรษฐกิจ - สร้างอรรถประโยชน์
- สร้างอรรถประโยชน์ - กระจายรายได้และเกิดการจ้างงานมากขึ้น - ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญ เติบโต ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 2. ความสำคัญต่อภาคธุรกิจ - สร้างรายได้และกำไร - การตลาดเป็นกลไกหลักในการดำเนินธุรกิจ 3. ความสำคัญต่อผู้บริโภค - สร้างทางเลือกให้ผู้บริโภค - ทำให้สินค้าและบริการมีราคาถูกลงและคุณภาพดีขึ้น - สร้างความสะดวกให้แก่ชีวิตผู้บริโภค

10 อรรถประโยชน์ (Utility) อรรถประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์
(Form Utility) อรรถประโยชน์ ด้านข้อมูล (Information Utility) อรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) อรรถประโยชน์ (Utility) อรรถประโยชน์ ด้านสถานที่ (Place Utility) อรรถประโยชน์ใน ด้านความเป็นเจ้าของ (Ownership Utility)


ดาวน์โหลด ppt MK201 Principles of Marketing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google