งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาชีพและจริยธรรมทางการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาชีพและจริยธรรมทางการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาชีพและจริยธรรมทางการตลาด
วิชาชีพด้านการตลาด จริยธรรมทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคมและความรับผิดชอบ ของนักการตลาดต่อสังคม Marketing Thonburi University

2 วิชาชีพด้านการตลาด การจัดการผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อ
การขายและการจัดการด้านการขาย การค้าปลีก การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การกระจายตัวสินค้าและลอจิสติกส์ การตลาดบริการและลูกค้าสัมพันธ์ การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิจัยการตลาด การตลาดในองค์การที่ไม่มุ่งหวังกำไร

3 จริยธรรมทางการตลาด หลักการ (Principles) ค่านิยม (Values) และมาตรฐาน (Standards) ในการประกอบอาชีพของนักการตลาด การตัดสินว่าการกระทำต่าง ๆ ถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่ เป็นเรื่องที่ตอบได้ยาก มาตรฐานทางจริยธรรมของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับแต่ละสังคม การปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม

4 จริยธรรมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการวิจัยการตลาด

5 ประเภทของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม
สูง ต่ำ ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในทันที ผลประโยชน์สำหรับ ผู้บริโภคในระยะยาว ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ (Salutary Products) ผลิตภัณฑ์ที่พึงปรารถนา (Desirable Products) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดี (Deficient Products) ผลิตภัณฑ์ที่น่าหลงไหล (Pleasing Products)

6 ระดับขั้นของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
ทางเศรษฐกิจ ธุรกิจจะต้องมีกำไร ความรับผิดชอบ ตามกฎหมาย ธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบ ต่อวิชาชีพ ธุรกิจจะต้องมีจรรยาบรรณ/จริยธรรม ความรับผิดชอบ ต่อสังคม ธุรกิจจะต้องอุทิศทรัพยากรต่อสังคม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน


ดาวน์โหลด ppt วิชาชีพและจริยธรรมทางการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google