งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผนกขาย ฝ่ายการตลาด THE MARKET

2 หน้าที่หลัก ติดต่อรับงานและประเมินราคาให้ผู้รับบริการ ตามความต้องการของผู้รับบริการ

3 ชื่อโครงการที่พัฒนา สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการด้วย การบริการด้านการเสนอราคาที่รวดเร็ว และถูกต้อง

4 ที่มาของโครงการ ในปัจจุบันการเสนอราคางานที่รวดเร็วและถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานในระบบและเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการอย่างมากแต่ปัญหาของโรงพิมพ์ที่ผ่านมาคือการเสนอราคาให้กับผู้รับบริการบางครั้งอาจช้ากว่าเวลาที่ตกลงกันไว้กับผู้รับบริการ ซึ่งทำให้สูญเสียโอกาสในการแข่งขัน และผู้รับบริการไม่พึงพอใจได้ ดังนั้นจากที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพงานขึ้น เพื่อให้งานเดินไปข้างหน้าและเข้าสู่สภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง จากความจำเป็นดังกล่าว ทางกลุ่มจึงได้เห็นความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการด้วยการบริการด้านการเสนอราคาที่รวดเร็วและถูกต้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 2
วัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้การเสนอราคาที่รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น

6 ข้อมูลก่อนทำการแก้ไข
ทางกลุ่มได้ทำการเก็บข้อมูลก่อนการแก้ไขจากงานที่ผู้รับบริการต้องการใบเสนอราคาก่อนสั่งพิมพ์งานเป็นระยะเวลา 2 เดือนคือ พ.ย.-ธ.ค.53 จำนวนงานที่ผู้รับบริการต้องการ ใบเสนอราคาทั้งหมด 103 งาน สามารถทำได้ทันตามที่ผู้รับบริการกำหนดทั้งหมด 56 งาน เมื่อนำมาคิดเป็น % งานที่สามารถทำได้ทันตามเวลาที่ผู้รับบริการต้องการจะได้เพียง 54.50%

7 ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ
อัตราการเสนอราคาให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด >70%

8

9 ผลการวิเคราะห์สาเหตุ
สาเหตุหลัก คือ ข้อมูลในการทำใบเสนอราคาที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน จึงทำให้เสียเวลาในการกลับมาแก้ไขใหม่อีกครั้ง

10 ข้อมูลในการทำใบเสนอราคาไม่ครบถ้วน
แยกสาเหตุหลักๆได้ดังนี้ พนักงานใหม่ขาดทักษะในการสอบถามข้อมูลจากผู้รับบริการให้ได้ครบถ้วน พนักงานการตลาดขาดความละเอียดรอบคอบในการบันทึกข้อมูล พนักงานการตลาดไม่มีการตรวจสอบข้อมูลหลังจากการทำใบเสนอราคา พนักงานการตลาดไม่ระบุรายละเอียดการจัดส่งใบเสนอราคาให้ชัดเจน

11 การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา
สาเหตุ : ข้อมูลในการทำใบเสนอราคาไม่ครบถ้วน วิธีการแก้ไข : เพิ่มความรอบคอบในการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อลดระยะเวลาในการกลับไปแก้ไขใหม่ โดยได้มีการจัดทำแบบฟอร์มสำหรับตรวจเช็คความถูกต้องขึ้นมา

12 ตัวอย่างแบบฟอร์ม

13 ข้อมูลหลังทำการแก้ไข
ทางกลุ่มได้ทำการเก็บข้อมูลหลังการแก้ไขจากงานที่ผู้รับบริการต้องการ ใบเสนอราคาก่อนสั่งพิมพ์งานเป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ก.ค.- ก.ย.54 จำนวนงานที่ผู้รับบริการต้องการ ใบเสนอราคาทั้งหมด 129 งาน สามารถทำได้ทันตามที่ผู้รับบริการกำหนดทั้งหมด 107 งาน เมื่อนำมาคิดเป็น % งานที่สามารถทำได้ทันตามเวลาที่ผู้รับบริการต้องการจะได้ถึง 82.95%

14 ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการ
ค่าเป้าหมายที่ทางกลุ่มได้กำหนดไว้คือ >70 % ของงานที่ต้องการใบเสนอราคาทั้งหมด ผลที่ทางกลุ่มทำได้คือ 82.95% ซึ่งได้ตามเป้าหมายที่ทางกลุ่มได้กำหนดไว้ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่ต้องการใบเสนอราคาที่รวดเร็วและถูกต้องเพิ่มขึ้น

15 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google