งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชานวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชานวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชานวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี
จุดกำเนิดนวัตกรรม วิชานวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี

2 ที่มาของนวัตกรรม ปัจจัยภายในองค์กร
ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและการใช้สติปัญญา

3 สิ่งที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย
ไอบีเอ็ม สามารถนำเครื่องจักรมาทำบัญชีได้ โดยพัฒนาคอมพิวเตอร์ ที่คนนึกไม่ถึงว่าจะสามารถนำมาใช้ในหน่วยงานภาคธุรกิจ

4 ความไม่สอดคล้อง เรือขนส่งสินค้าที่วิ่งได้เร็วขึ้น ไม่ได้ทำให้เวลาหรือต้นทุนลดลงได้แต่ เพียงอย่างเดียว การจัดการขนถ่ายสิ่งที่บรรทุกบนเรือได้อย่างรวดเร็ว ต่างหากที่เป็นจุดที่ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

5 กระบวนการที่จำเป็น การผลิตสิ่งประดิษฐ์หรือกระบวนการต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนอง ความต้องการพื้นฐานที่จำเป็น เช่น เครื่องพิมพ์แบบเรียงอักษร

6 การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและตลาด
กล้องดิจิตอลเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนให้ผู้ใช้เลิกใช้กล้องฟิล์มที่ไม่ สามารถดูภาพและจัดการภาพได้ด้วยตนเอง ต้องพึ่งพาร้านล้างอัดรูป

7 การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์
ญี่ปุ่น ขาดแคลนประชากรหนุ่มสาวที่เป็นวัยแรงงาน ในช่วง ทศวรรษ 1970 ทำให้ต้อง มีการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเครื่องจักรมาช่วยในอุตสาหกรรมผลิต

8 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การหันมาใส่ใจในการบำรุงรักษาสุขภาพทำให้สังคมมีความตื่นตัวที่จะสร้าง นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และการรักษาสุขภาพขึ้นมากมาย

9 ความรู้ใหม่ การผสมผสานองค์ความรู้หลายด้านเข้าด้วยกันทำให้เกิดการพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว เช่น คอมพิวเตอร์ ต้องใช้ ความรู้เรื่อง เลขคณิต เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะรูกระดาษ หลอดเสียง ตรรกศาสตร์ โปรแกรมมิ่ง ฯลฯ

10 หลักการของนวัตกรรม การวิเคราะห์โอกาสใหม่ ๆ การใช้ความคิดสร้างสรรค์
การทำสิ่งที่เฉพาะเจาะจง เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ใช้ความรู้ ความฉลาด พรสวรรค์ ความขยัน ทุ่มเท การทำให้เป็นกิจวัตรของระบบนวัตกรรม

11 จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
องค์ประกอบหลักของความคิดสร้างสรรค์ ความชำนาญ แรงกระตุ้น ทักษะการคิดสร้างสรรค์

12 กระบวนการสร้างสรรค์ ความท้าทาย ความมีอิสระ ทรัพยากร
จับคู่งานกับความสามารถของบุคคลเพื่อสร้างผลงานใหม่ ความมีอิสระ สร้างให้คนมีความคิดเป็นของตนเอง มีอิสระในการทำงาน ทรัพยากร การจัดสรรเวลา เงิน เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน

13 การทำงานเป็นทีม คนที่เข้าร่วมทีมควรมีความสามารถที่ต่างกันหลาย ๆ ด้าน
มีแรงกระตุ้นร่วมกัน เพื่อไปถึงจุดหมาย สมาชิกเต็มใจที่จะช่วยเพื่อนร่วมงาน สมาชิกต้องรับรู้ความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนใครของเพื่อนร่วมงาน มีแรงสนับสนุนในการควบคุมดูแล การสนับสนุนจากองค์กร

14 จากความคิดสู่นวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จ คือ แนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรง กับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด

15 แนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product Concept)
Kotler (1991) ความคิดหรือไอเดียที่มีความเป็นนามธรรมจับต้องได้ยากมี ความหมายแก่ผู้บริโภค Crawford (1991) ประโยชน์และรูปลักษณ์หรือความเป็นเทคโนโลยีทาง ความคิด ที่มองเห็นได้เป็นรูปธรรม ทำให้ผู้บริโภคเห็นความแตกต่างของ นวัตกรรมที่นำเสนอจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในตลาด Clark and Fujimoto (1990) ความสามารถหรือประโยชน์ของสินค้า รูปลักษณ์ และกลุ่มผู้ที่รับบริการจากสินค้า

16 ทำไมต้องสร้างแนวคิดสินค้า
ช่วยให้กรอบในการตัดสินใจในการพัฒนานวัตกรรมมีความชัดเจนขึ้น ทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความเป็นตัวตนของสินค้า

17 ข้อควรคำนึงถึงในการพัฒนาแนวคิดสินค้า
การออกแบบเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค การออกแบบเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบเพื่อการผลิตและประกอบชิ้นส่วน

18 การออกแบบเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค

19 การออกแบบเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

20 การออกแบบเพื่อการผลิตและประกอบชิ้นส่วน

21 โจทย์ประจำสัปดาห์ ให้นักศึกษาอธิบายแผนผังต่อไปนี้ตามความเข้าใจของตนเอง
โจทย์ประจำสัปดาห์ ให้นักศึกษาอธิบายแผนผังต่อไปนี้ตามความเข้าใจของตนเอง


ดาวน์โหลด ppt วิชานวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google