งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ : การประเมินความต้องการตอบสนองการทำงานของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ : การประเมินความต้องการตอบสนองการทำงานของ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ : การประเมินความต้องการตอบสนองการทำงานของ
ชื่อโครงการ : การประเมินความต้องการตอบสนองการทำงานของ โปรแกรมภาระงาน n-workload ต่อการใช้เป็นระบบ ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ คณะผู้วิจัย นางสาวพัชรี เจียรนัยกูร ที่ปรึกษาโครงการ นางอาภรณ์ เอี่ยมนิรัตน์ หัวหน้าโครงการ นางผุสนี อัยยะแก้ว ผู้ร่วมวิจัย นางวลาลักษณ์ ช่างสากล ผู้ร่วมวิจัย นายสมเจตน์ วงษ์ชัยพฤกษ์ ผู้ร่วมวิจัย นางบุญธรรม พงษ์ไทย ผู้ร่วมวิจัย นางสำรวย แก้วสีขาว ผู้ร่วมวิจัย

2 ความสำคัญและที่มาของประเด็นการวิจัย
ด้วยปัจจุบัน คณะและหน่วยงานราชการต่างๆ ต้องจัดทำระบบคุณภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ภายใต้มาตรฐานที่กำกับโดยหลายภาคส่วน ดังนั้น ระบบการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจึงมีความสำคัญและเป็นหัวใจต่อการรายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง (เพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจน)

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษารายละเอียดของข้อมูลที่สำคัญและความจำเป็น ในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ 2. วิเคราะห์คุณลักษณะของโปรแกรมภาระงานในการเก็บบันทึก รายงานตาม ประเด็นในข้อ 1 3. ประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของโปรแกรมต่อการตอบสนองภารกิจด้านบริหารของคณะ

4 วิธีการดำเนินการวิจัย
1. ดำเนินการหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม n-workload 2. ออกแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 3. กำหนดจำนวนตัวอย่างในแต่ละหน่วยงาน 4. แจกแบบสอบถาม / จากการสัมภาษณ์ 5. รวบรวมแบบสอบถาม 6. วิเคราะห์แบบสอบถาม 7. สรุปผลการวิจัย

5 เพิ่มกลุ่มตัวอย่าง อาจารย์ทุกคนตอบแบบสอบถาม เก็บแบบสอบถามได้ 70%

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ช่วยให้ทราบจุดที่ต้องการพัฒนาในส่วนของระบบการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการรายงานว่าให้ข้อมูลในสภาพพร้อมใช้ หรือพร้อมประกอบการตัดสินใจในการบริหารภารกิจต่างๆของคณะ 2. ทราบประเด็นสำคัญ ที่จำเป็นของระบบข้อมูลสารสนเทศที่คณะควรจะมีเพื่อตอบสนองทิศทางของคณะ

7 แผนการดำเนินงาน ลำดับที่ รายละเอียดกิจกรรม ช่วงเวลา (เดือน) 1 2 3 4 5
6 ร่างและทดสอบแบบสอบถาม 2. ส่งแบบสอบถามและวิเคราะห์ 3. ประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มตัวอย่าง 2 ครั้ง 4. วิเคราะห์และสรุป เขียนรายงาน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ : การประเมินความต้องการตอบสนองการทำงานของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google