งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความจำเป็นที่ต้องจัดเก็บข้อมูล ของผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความจำเป็นที่ต้องจัดเก็บข้อมูล ของผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความจำเป็นที่ต้องจัดเก็บข้อมูล ของผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรม
“เด็กทุกคนควรมีสิทธิที่จะอยู่ใน ครอบครัวโดยกำเนิด เครือญาติ หรือในสังคมต้นกำเนิด”

2 “จัดหาครอบครัวบุญธรรมให้แก่เด็ก การจัดหาเด็กให้กับครอบครัวบุญธรรม”
การจัดหาครอบครัวบุญธรรมสำหรับเด็กนั้นเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้ง “จัดหาครอบครัวบุญธรรมให้แก่เด็ก มิใช่ การจัดหาเด็กให้กับครอบครัวบุญธรรม”

3 ความสำคัญของการเก็บข้อมูลและประเมินสภาพเด็กที่เป็นบุตรบุญธรรม
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับเด็กเป็นบุตร บุญธรรม ได้รู้จักเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างรอบด้าน เป็นการส่งถ่ายข้อมูลให้กับครอบครัวบุญธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของตนเองในการแสวงหาความรู้ และพัฒนาทักษะในการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม เพื่อเป็นหลักฐานทางด้านข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรม

4 ผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรมจะต้องสามารถที่จะเข้าถึง ข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้ โดยเฉพาะจากสูติบัตรของตนเอง และข้อมูลที่เกี่ยวกับภูมิหลังของตนเองและครอบครัวโดยกำเนิด ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ประวัติความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวโดยกำเนิด ที่จะมีผลต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของผู้เป็น บุตรบุญธรรม

5 ผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรม มีสิทธิที่จะติดต่อกับครอบครัวโดยกำเนิด โดยผ่านหน่วยงาน ในวัย และสภาพที่เหมาะสม

6 การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมิใช่เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้น
แต่เป็น กระบวนการสืบเนื่องยาวนานตลอดชีวิตของผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรม


ดาวน์โหลด ppt ความจำเป็นที่ต้องจัดเก็บข้อมูล ของผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google