งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ โดย รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ โดย รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ โดย รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ โดย รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา

2 ประวัติการศึกษา วันเดือนปีเกิด 8 มีนาคม พ.ศ. 2507
วันเดือนปีเกิด มีนาคม พ.ศ. 2507 คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 1. มศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย (เชียงใหม่) 2. มศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เชียงใหม่) 3. อ.บ มหาวิทยาลัยศิลปากร (บรรณารักษศาสตร์) 4. ศศ.ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์)

3 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
บริการสารสนเทศ. ขอนแก่น : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์, 2543 ระบบอัตโนมัติในสำนักงาน. ขอนแก่น : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์,


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ โดย รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google