งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pattanapong Ariyasit Charin Jitsawang

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pattanapong Ariyasit Charin Jitsawang"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pattanapong Ariyasit ariyasit@yahoo.com Charin Jitsawang
การศึกษาการหาเส้นทางเดินรถระหว่างมหาวิทยาลัยในรูปแบบการแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย กรณีศึกษาเส้นทางเดินรถระหว่างมหาวิทยาลัย 29 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร Study to Find A Route Between The University In Travelling Salesman Problem; Case Study Between 29 Universities In Bangkok Pattanapong Ariyasit Charin Jitsawang Sripatum University

2 Objective งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาทัวร์การเดินรถระหว่างมหาวิทยาลัย 29 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเดินทางใน 1 วัน ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย Google Map Storm WINQSB รถวิ่ง 60 กม./ชม. เวลาการเดินทางเมื่อรถวิ่งคงที่

3 Travelling Salesman Problem
4 Start End 1 2 3 TSP Start and The end

4 Travelling Salesman Problem
4 Start End 1 2 3 TSP Start and The end

5 Travelling Salesman Problem
4 Start End 1 2 3 Which Way Shortest Start and The end

6 Which Way Shortest

7 OD-Trip ระยะกระจัด ระยะทางจริง ระยะระหว่างจุด 2 จุด
Start 1 2 3 4 ระยะกระจัด ระยะทางจริง ระยะระหว่างจุด 2 จุด ระยะทางจาก Google Map

8 Euclidean metric

9 ระยะกระจัด 4 Start End 1 2 3 TSP Start and The end

10 ระยะกระจัด 4 Start End 1 2 3 TSP Start and The end

11 Geographic Information Systems (GIS)
Google Map Geocode Java

12 OD-Trip Start 1 2 3 4 นำข้อมูลไปคำนวณ

13 ถ้าคิดว่าคำตอบได้ระยะทางที่เท่ากัน คำตอบเปลี่ยนมาดูที่เวลา
การคำนวณในปัญหา TSP MATLB Excell Storm WINQSB Other ระยะทางหรือเวลา ถ้าคิดว่าคำตอบได้ระยะทางที่เท่ากัน คำตอบเปลี่ยนมาดูที่เวลา

14 ลำดับการเดินทางขึ้นกับจำนวนโหนด
TSP Tour ลำดับการเดินทางขึ้นกับจำนวนโหนด n! possible ways Storm WINQSB

15 Inspiration

16 Inspiration 1,904,711-city

17 109 airports in North Carolina
Fly North Carolina 109 airports in North Carolina

18 Inspiration 1 เข้าร่วมการนำเสนอ 2
กิจกรรมต่างๆการติดต่อกันระหว่างมหาวิทยาลัย 3 การนำข้อมูลทัวร์การเดินทางไปใช้ประโยชน์ 4 การทำวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย

19 29 University in BKK TSP Tour Storm WINQSB
- Best Traveling Salesperson’s Tour WINQSB - Branch and Bound - Nearest Neighbor Heuristic - Cheapest Insertion Heuristic

20 29 University in BKK

21 Conclusion จากการศึกษาการหาทัวร์เส้นทางเดินระหว่างมหาวิทยาลัย 29 แห่งในกรุงเทพและปริมณฑล เดินทางด้วยความเร็วคงที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และไม่หยุดรถ ใช้เวลาในการเดินทางอยู่ระหว่าง ชั่วโมง ระยะทางอยู่ระหว่าง กิโลเมตร

22 Conclusion มหาวิทยาลัยศรีปทุม-มหาวิทยาลัยเกริก-มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร-สถาบันเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง-สถาบันบัณฑิตพัฒนาศาสตร์-มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต-มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ-มหาวิทยาลัยรามคำแหง-มหาวิทยาลัยเกษมบันฑิต-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรี-มหาวิทยาลัยสยาม-มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์-มหาวิทยาลัยมหิดล-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยศิลปากร-มหาวิทยาลัยหัวเฉียว-จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย-มหาวิทยาลัยชินวัตร-มหาวิทยาลัยปทุมธานี-มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเชีย-มหาวิทยาลัยรังสิต-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ-มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอนห์-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-มหาวิทยาลัยศรีปทุม

23 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt Pattanapong Ariyasit Charin Jitsawang

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google