งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดสำนักงาน (Office Accommodation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดสำนักงาน (Office Accommodation)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดสำนักงาน (Office Accommodation)
K H O N A E UNIV. Lecture 3 การจัดสำนักงาน (Office Accommodation) รศ. มาลี กาบมาลา Office Management System หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มิถุนายน 2550 What are the challenges for making the successful interdisciplinary graduate programs?. There are three components that contribute to vitality of a graduate program in any setting, but perhaps most clearly in the interdisciplinary venue: faculty staff time and commitment, faculty collegiality and common goals, and not surprisingly, money. Time is perhaps the most crucial challenge for an interdisciplinary program. Programs are motivated by a group of faculty that are not in a single department, and who must therefore also maintain their widely varying departmental responsibilities while contributing time and energy to (often several) interdisciplinary majors. Directors and Chairs of these programs, and certainly members of the necessary program committees, volunteer with the realization that this effort will go largely unrecognized outside of one line on an annual activity report. This is a challenge that is correctable. Departments must recognize and give value for the commitments of their faculty members to the interdisciplinary programs that provide their faculty with high-quality students.

2 การจัดพื้นที่สำนักงาน
K H O N A E UNIV. การจัดพื้นที่สำนักงาน

3 ขนาดของพื้นที่ห้องทำงาน
K H O N A E UNIV. ขนาดของพื้นที่ห้องทำงาน ห้องทำงานในสำนักงานนั้นสามารถแบ่งออกได้ ประเภท ตามลักษณะการใช้งาน และมีขนาดที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

4 ก. ห้องทำงานของผู้บริหาร
K H O N A E UNIV. ก. ห้องทำงานของผู้บริหาร     รูปที่ 1 ห้องทำงานของผู้บริหารขนาด 22.5 ตร.ม. พร้อมเฟอร์นิเจอร์

5 ข. ห้องทำงานระดับหัวหน้างาน
K H O N A E UNIV. ข. ห้องทำงานระดับหัวหน้างาน    รูปที่ 2 ห้องทำงานระดับหัวหน้างานขนาด 12 ตร.ม. พร้อมเฟอร์นิเจอร์

6 ค. ห้องทำงานระดับพนักงานทั่วไป
K H O N A E UNIV. ค. ห้องทำงานระดับพนักงานทั่วไป    รูปที่ 3 ห้องทำงานรวมระดับพนักงานทั่วไป

7 รูปที่ 4 การจัดโต๊ะประชุม
K H O N A E UNIV. ง. ห้ ระชุ รูปที่ 4 การจัดโต๊ะประชุม

8 รูปที่ 5 การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบแถวตอนและหันหน้าไปทางเดียวกัน
K H O N A E UNIV. การจัดวางโต๊ะทำงาน ก. การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบแถวตอน รูปที่ 5 การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบแถวตอนและหันหน้าไปทางเดียวกัน

9 ข. การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบแถวตอน
K H O N A E UNIV. ข. การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบแถวตอน รูปที่ 6 การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบแถวตอนและมีช่องว่างคนเดินผ่านได้

10 ค. การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบแถนตอน
K H O N A E UNIV. ค. การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบแถนตอน รูปที่ 7 การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบแถวตอนหันหลัง ชนกันและมีช่องว่างคนเดินผ่านได้

11 ง. การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบขนานหัน หลังเข้าผนังกำแพง
K H O N A E UNIV. ง. การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบขนานหัน หลังเข้าผนังกำแพง รูปที่ 8 การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบขนานหันหลัง เข้าผนังกำแพงและมีช่องว่างคนเดินผ่านได้

12 จ. การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบแถวตอน
K H O N A E UNIV. จ. การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบแถวตอน รูปที่ 9 การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบแถวตอน และมีช่องว่างคนตะแคงตัวเดินผ่านได้

13 ฉ. การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบแถวหน้า กระดาน
K H O N A E UNIV. ฉ. การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบแถวหน้า กระดาน รูปที่ 10 การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบแถวหน้า กระดานและมีช่องว่างระหว่างแถวคนเดินผ่านได้

14 ช. การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบแถวหน้า กระดาน
K H O N A E UNIV. ช. การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบแถวหน้า กระดาน รูปที่ 11 การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบแถวหน้า กระดานและมีช่องว่างระหว่างแถวคนเดินสวน กันได้

15 การเว้นช่องว่างระหว่างผนังกำแพง
K H O N A E UNIV. การเว้นช่องว่างระหว่างผนังกำแพง ก. การเว้นช่องว่างระหว่างผนังกำแพง รูปที่ 12 ช่องว่างระหว่างผนังกำแพงที่มีคนยืนหันหลัง ชนผนังกำแพงและอีกคนเดินผ่านได้

16 รูปที่ 13 ช่องว่างระหว่างผนังกำแพงที่คนตะแคงตัวเดินได้
K H O N A E UNIV. ข. การเว้นช่องว่างให้คนยืนด้านหน้าชิดผนังกำแพงและด้านหลังชิด ผนังกำแพง หรือตะแคง ตัวเดินได้ ช่องว่างระหว่างผนังกำแพง จะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร รูปที่ 13 ช่องว่างระหว่างผนังกำแพงที่คนตะแคงตัวเดินได้

17 รูปที่ 14 ช่องว่างระหว่างผนังกำแพงที่คนเดินผ่านได้
K H O N A E UNIV. ค. การเว้นช่องว่างระหว่างผนังกำแพง ให้มีพื้นที่ว่างพอสำหรับให้คน เดินผ่านได้ ช่องว่าง ระหว่างผนังกำแพงจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า เซนติเมตร รูปที่ 14 ช่องว่างระหว่างผนังกำแพงที่คนเดินผ่านได้

18 สรุป K H O N A E ขนาดของพื้นที่ห้อง การจัดวางโต๊ะทำงาน
UNIV. สรุป     หลักการจัดพื้นที่สำนักงานจะแบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ ขนาดของพื้นที่ห้อง การจัดวางโต๊ะทำงาน การเว้นช่องว่างระหว่างผนังกำแพง สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งสำนักงานเก่า และสำนักงานใหม่ กรณีสำนักงานเก่าก็จะช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนสำนักงานใหม่ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การนำเอาหลักการจัดพื้นที่สำนักงานไปพิจารณาร่วมในการวางแผนออกแบบห้องทำงานของพนักงานทุกระดับ เมื่อได้ห้อง ทำงานที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาปรับปรุงห้องทำงานใหม่อีก ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณในการปรับปรุงห้องทำงานได้เป็นอย่างมาก

19 K H O N A E UNIV. เอกสารอ้างอิง ณรงค์ โมกขวิสุทธิ์ การจัดพื้นที่สำนักงาน. จุลสารเทคโนโลยีประยุกต์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 7 (1) เดือนกันยายน-ตุลาคม, หน้า 6-12. ณรงค์ โมกขวิสุทธิ์ และ ยรรยง ศรีสม การจัดพื้นที่สำนักงาน. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 9 (1) เดือนกุมภาพันธ์ 2542 Alvin E. Palmer and M. Susan Lewis Planning the Office Landscape.  New York : McGraw-Hill Book Company, Michael Saphier Office Planning and Design.  New York : McGraw-Hill Company.


ดาวน์โหลด ppt การจัดสำนักงาน (Office Accommodation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google