งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM Learning Power ครั้งที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM Learning Power ครั้งที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM Learning Power ครั้งที่ 3
การสร้างคลังความรู้สู่องค์กรด้วย Wikipedia กิจกรรม KM Learning Power ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา – น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 944 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โดย อาจารย์ปฏิพัทธ์ อนันตวุฒิกุล เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้บุคลากรสำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล ได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม WiKi ในระดับพื้นฐาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้งาน SAR Online โดยมีการทดลองปฎิบัติงานจริงตามตัวอย่าง เอกสารการอบรม การประเมิน ภาพ

2 เอกสารการอบรม “การสร้างคลังความรู้สู่องค์กรด้วย Wikipedia”
- ส่วนประกอบของวิกิ - การใช้งานวิกิ - การสร้างลิ้ง - วิธีการจัดทำ SAR ด้วย WiKi Download เอกสาร กลับ

3 สรุปความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
1. บุคลากรได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม WiKi และทดลองใช้ โดยมีความรู้ในเรื่องนี้ก่อนอบรมอยู่ในระดับน้อย (1.67) หลังการอบรมมีทักษะและได้รับความรู้ใหม่ อยู่ในระดับมาก (4.00) 2. บุคลากรได้ทดลองฝึกทำ SAR Online ของหน่วยงานโดยใช้โปรแกรม WiKi และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้สะดวกในการลงข้อมูล ขอให้จัดทำโปรแกรมเป็นลักษณะที่เป็น Template แก้ไขตัวอักษร 3. บุคลากรทุกคนให้ความสนใจในการอบรมโดยมีการสอบถามข้อมูลและฝึกปฎิบัติอย่างมาก โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.96) กลับ

4 การประเมิน รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD ระดับความคิดเห็น
1. ความรู้ ความสามารถจากการเข้าร่วมกิจกรรม 3.67 0.30 มาก ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การอบรม 1.67 0.71 น้อย ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การอบรม 3.44 0.53 ปานกลาง สาระประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม 3.89 0.33 ความสามารถที่ท่านนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 0.50 ทักษะ และความรู้ใหม่ที่ท่านได้รับ 4.00 2. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม 3.96 0.43 ความน่าสนใจของกิจกรรม 0.78 ความรู้ ความสามารถของวิทยากร ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 0.87 สถานที่ใช้จัดกิจกรรม 4.22 0.44 เอกสารประกอบกิจกรรม สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ 4.11 0.60 รวม กลับ


ดาวน์โหลด ppt KM Learning Power ครั้งที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google