งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 ระบบสารสนเทศ วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 ระบบสารสนเทศ วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 ระบบสารสนเทศ วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ 1

2 Review ระบบสารสนเทศ (Information system : IS)
เป็นระบบ หรือ องค์ประกอบต่างๆที่ทำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองจุดประสงค์ ในการ รวบรวม (Collect)/ เข้าถึงและปรับปรุง (Manipulated) / และ (disseminate) ข้อมูลและข้อสนเทศ(สารสนเทศ) และสร้างผลตอบกลับเพื่อให้ได้ผลตอบกลับตามจุดประสงค์

3 Review สารสนเทศ คือทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสำคัญมากอย่างหนึ่งในองค์กร
สารสนเทศ คือทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสำคัญมากอย่างหนึ่งในองค์กร ทางธุรกิจจะ ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มผลตอบแทน (Revenues) และ ลดต้นทน (reduce costsX

4 Information Concepts Data : Raw facts
Information : Collection of facts organized in such a way that they have value beyond the facts themselves Process : Set of logically related tasks Knowledge : Awareness and understanding of a set of information

5 Data, Information, and Knowledge

6 What is an Information System?

7 Input, Processing, Output, Feedback
Activity of gathering and capturing raw data Processing Converting data into useful outputs Output Production of useful information, usually in the form of documents and reports Feedback Information from the system that is used to make changes to input or processing activities Feedback is critical to successful operation of a system

8 ข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณลักษณะของสารสนเทศ
If an organization’s information is not accurate or complete People can make poor decisions, costing thousands, or even millions, of dollars Value of Information is depending on the type of data that user need Some characteristics become more valuable than others

9 The Value of Information
Directly linked to how it helps decision makers achieve their organization’s goals Valuable information Can help people and their organizations perform tasks more efficiently and effectively

10 Computer-Based Information Systems
Technology infrastructure Includes all hardware, software, databases, telecommunications, people, and procedures Configured to collect, manipulate, store, and process data into information

11 Business Information System
Business information system are often integrated in some products or services and can be delivered by the same software package 11

12 Business Information Systems

13 Business Information Systems
The Development of Business Information Systems

14 Electronic and Mobile Commerce
E-commerce : Any business transaction executed electronically between Companies (business-to-business, B2B) Companies and consumers (business-to-consumer, B2C) Consumers and other consumers (consumer-to-consumer, C2C) Business and the public sector Consumers and the public sector

15 Electronic and Mobile Commerce (continued)
Mobile commerce (m-commerce) Transactions conducted anywhere, anytime E-commerce Can enhance a company’s stock prices and market value Electronic business (e-business) Uses information systems and the Internet to perform all business-related tasks and functions

16 Electronic and Mobile Commerce (continued)
E-Business จะครอบคลุม E-Commerce เพราะใช้ทั้งระบสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้าน บัญชี การเงิน การตลาด การผลิต และ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

17 Enterprise Systems: Transaction Processing Systems and Enterprise Resource Planning
Any business-related exchange, such as payments to employees and sales to customers Transaction processing system (TPS) Organized collection of people, procedures, software, databases, and devices used to record completed business transactions

18 ระบบสารสนเทศแยกตามลักษณะการดำเนินงาน : TPS
ต้องมีคุณสมบัติของระบบสารสนเทศที่ดี ระบบ TPS มักจะเป็นงานที่เกิดขึ้นประจำรายวันเกิดบ่อยครั้ง เก็บข้อมูลที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อข้อมูลหลักของระบบ หน้าที่ ประมวลผลธุรกรรมเบื้องต้น จัดเก็บข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายหลัง 18

19 แบบจำลอง TPS : Transaction Processing System
19

20 Enterprise Systems: Transaction Processing Systems
อัตราค่าจ้างและชั่วโมงการทำงาน เป็นข้อมูลนำเข้า (Input) ของ TPS ระบบ Payroll เพื่อสร้าง Pay Check

21 ลักษณะของ TPS มักจะเป็นระบบที่คนในองค์กรเป็นผู้นำเข้าข้อมูลเพื่อความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี TPS บางระบบสามารถให้ผู้ใช้ระบบที่เป็นบุคคลภายนอกสามารถทำการนำเข้าข้อมูลได้ การประมวลผล TPS แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 3.1 การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing) 3.2 การประมวลผลทันที (Real time Processing) 21

22 Enterprise Systems: Transaction Processing Systems
TPS Can speed business activities and reduce clerical costs Management information system (MIS) Organized collection of people, procedures, software, databases, and devices that Provides routine information to managers and decision makers

23 หน้าที่ของ MIS คือ ใช้ข้อมูลจาก TPS ขององค์กรในการประมวลผลของระบบ
Enterprise Systems: Transaction Processing Systems หน้าที่ของ MIS คือ ใช้ข้อมูลจาก TPS ขององค์กรในการประมวลผลของระบบ

24 แบบจำลอง Management Information System
24

25 ประเภทรายงาน MIS Periodic Report : รายงานตามระยะเวลาที่กำหนด
Summarize Reports : รายงานสรุป Exception Report : เป็นรายงานที่จัดทำเพื่อเงื่อนไขเฉพาะ On Demand Report : เป็นรายงานที่ต้องมี แต่ไม่มีกำหนดการใช้ที่แน่นอน 25

26 Frequent Flyer Mileage Sufficient?
Receive Ticket Order Traveler Airline Web Site Seats Available NO Notify Traveler Plan Trip YES Reserve Seats Check Flights NO Frequent Flyer Mileage Sufficient? Use Credit Card? NO Seats Available? NO จากแบบจำลองนี้ จุดเริ่มต้นอยู่ที่การกระทำใด ของใคร เครื่องหมาย รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หรือ Diamond Cut หมายถึงอะไร มีจุดสิ้นสุดการทำงานกี่แห่ง สิ้นสุดเพราะสาเหตุใดบ้าง YES YES Charge Credit Card YES Subtract Mileage Submit Ticket Order Charge OK? NO Notify Traveler Receive e-Ticket YES Confirm Flight(s) Issue e-Ticket 26

27 Question


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 ระบบสารสนเทศ วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google