งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information systems; Organizations; Management; Strategy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information systems; Organizations; Management; Strategy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information systems; Organizations; Management; Strategy

2 Organizations ; (technical definition)
A stable, formal, social structure that takes resources from the environment and processes them to produce outputs. โครงสร้างทางสังคมอย่างเป็นทางการ ที่มีความมั่นคง มีวัตถุประสงค์ในการนำทรัพยากรจากสิ่งแวดล้อมภายนอก มาผ่านกระบวนการเพื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการ Systems Development เริ่มต้นในลักษณะที่เหมือนเป็น Art ประเภทหนึ่ง (ซึ่งใช่ และไม่ใช่) เป้าหมายของการเรียนนี้คือการเตรียมพวกคุณให้รู้ และมีความสามารถหลากหลายที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ IS ภายใต้ environment ต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ

3 Organizations ; (technical definition)
Systems Development เริ่มต้นในลักษณะที่เหมือนเป็น Art ประเภทหนึ่ง (ซึ่งใช่ และไม่ใช่) เป้าหมายของการเรียนนี้คือการเตรียมพวกคุณให้รู้ และมีความสามารถหลากหลายที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ IS ภายใต้ environment ต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ

4 Organizations ;(behavioral definition)
The behavioral view of organizations emphasizes group relationships, values, and structures. องค์กรเป็นที่รวบรวมของสิทธิพื้นฐาน สิทธิพิเศษ คำมั่นสัญญา และความรับผิดชอบ ซึ่งตั้งอยู่บนความสมดุลอันละเอียดอ่อนของความขัดแย้งและการแก้ปัญหา Systems Development เริ่มต้นในลักษณะที่เหมือนเป็น Art ประเภทหนึ่ง (ซึ่งใช่ และไม่ใช่) เป้าหมายของการเรียนนี้คือการเตรียมพวกคุณให้รู้ และมีความสามารถหลากหลายที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ IS ภายใต้ environment ต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ

5 Organizations ;(behavioral definition)
Systems Development เริ่มต้นในลักษณะที่เหมือนเป็น Art ประเภทหนึ่ง (ซึ่งใช่ และไม่ใช่) เป้าหมายของการเรียนนี้คือการเตรียมพวกคุณให้รู้ และมีความสามารถหลากหลายที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ IS ภายใต้ environment ต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ

6 Summary : เทคโนโลยีข่าวสาร + การจัดการเงินทุน + การจัดการแรงงาน
วิธีการนำเงินทุน + การนำแรงงาน + ผลิตสินค้าและบริการ Systems Development เริ่มต้นในลักษณะที่เหมือนเป็น Art ประเภทหนึ่ง (ซึ่งใช่ และไม่ใช่) เป้าหมายของการเรียนนี้คือการเตรียมพวกคุณให้รู้ และมีความสามารถหลากหลายที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ IS ภายใต้ environment ต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ

7 Managers; Decision Making; Information systems

8 Managers, Decision Making
Strategic decision making กำหนดวัตถุประสงค์ ทรัพยากร และนโยบายสำหรับองค์กร การคาดเดาอนาคตขององค์กร เพื่อกำหนดคุณลักษณะขององค์กรให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป Systems Development เริ่มต้นในลักษณะที่เหมือนเป็น Art ประเภทหนึ่ง (ซึ่งใช่ และไม่ใช่) เป้าหมายของการเรียนนี้คือการเตรียมพวกคุณให้รู้ และมีความสามารถหลากหลายที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ IS ภายใต้ environment ต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ

9 Managers, Decision Making
Management control decision making การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจต้องอยู่ภายใต้ ? และต้องอาศัยสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการตัดสินใจในระดับ ? Systems Development เริ่มต้นในลักษณะที่เหมือนเป็น Art ประเภทหนึ่ง (ซึ่งใช่ และไม่ใช่) เป้าหมายของการเรียนนี้คือการเตรียมพวกคุณให้รู้ และมีความสามารถหลากหลายที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ IS ภายใต้ environment ต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ

10 Managers, Decision Making
Knowledge-level decision making การประเมินค่าความคิดใหม่ๆ สำหรับผลผลิตและบริการ วิธีการให้ความรู้ และเผยแพร่ข่าวสารไปทั่วองค์กร Systems Development เริ่มต้นในลักษณะที่เหมือนเป็น Art ประเภทหนึ่ง (ซึ่งใช่ และไม่ใช่) เป้าหมายของการเรียนนี้คือการเตรียมพวกคุณให้รู้ และมีความสามารถหลากหลายที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ IS ภายใต้ environment ต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ

11 Managers, Decision Making
Operational control decision making กำหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติงาน กำหนดหน่วยผู้ปฏิบัติสำหรับงานแต่ละชิ้น สร้างขอบเขตความสำเร็จของงาน การประเมินผลงานทั้งหมด Systems Development เริ่มต้นในลักษณะที่เหมือนเป็น Art ประเภทหนึ่ง (ซึ่งใช่ และไม่ใช่) เป้าหมายของการเรียนนี้คือการเตรียมพวกคุณให้รู้ และมีความสามารถหลากหลายที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ IS ภายใต้ environment ต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ

12 Managers, Decision Making
Systems Development เริ่มต้นในลักษณะที่เหมือนเป็น Art ประเภทหนึ่ง (ซึ่งใช่ และไม่ใช่) เป้าหมายของการเรียนนี้คือการเตรียมพวกคุณให้รู้ และมีความสามารถหลากหลายที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ IS ภายใต้ environment ต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ

13 ผู้ตัดสินใจมีแนวทางในการแก้ปัญหา ประเมินค่า
Types Decision Making Unstructured ผู้ตัดสินใจมีแนวทางในการแก้ปัญหา ประเมินค่า เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจเรื่องแปลกใหม่ มีความสำคัญ ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำ ไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา Systems Development เริ่มต้นในลักษณะที่เหมือนเป็น Art ประเภทหนึ่ง (ซึ่งใช่ และไม่ใช่) เป้าหมายของการเรียนนี้คือการเตรียมพวกคุณให้รู้ และมีความสามารถหลากหลายที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ IS ภายใต้ environment ต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ

14 กระบวนการตัดสินใจที่เกิดปัญหาซ้ำๆ
Types Decision Making Structured กระบวนการตัดสินใจที่เกิดปัญหาซ้ำๆ มีอยู่ในแผนการปฏิบัติงานประจำ มีข้อตกลงที่ชัดเจนในการแก้ปัญหา Systems Development เริ่มต้นในลักษณะที่เหมือนเป็น Art ประเภทหนึ่ง (ซึ่งใช่ และไม่ใช่) เป้าหมายของการเรียนนี้คือการเตรียมพวกคุณให้รู้ และมีความสามารถหลากหลายที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ IS ภายใต้ environment ต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ

15 ปัญหาที่ก้ำกึ่งระหว่างปัญหาทั้งสองแบบ
Types Decision Making Semi-structured ปัญหาที่ก้ำกึ่งระหว่างปัญหาทั้งสองแบบ ผู้รับผิดชอบทราบวิธีการแก้ปัญหาเพียงบางส่วน Systems Development เริ่มต้นในลักษณะที่เหมือนเป็น Art ประเภทหนึ่ง (ซึ่งใช่ และไม่ใช่) เป้าหมายของการเรียนนี้คือการเตรียมพวกคุณให้รู้ และมีความสามารถหลากหลายที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ IS ภายใต้ environment ต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ

16 Decision Making Process.
การรวบรวมข้อมูล (Intelligence) การออกแบบ (Design) การเลือกหนทางปฏิบัติ (Choice) การลงมือปฏิบัติ (Implementation) Systems Development เริ่มต้นในลักษณะที่เหมือนเป็น Art ประเภทหนึ่ง (ซึ่งใช่ และไม่ใช่) เป้าหมายของการเรียนนี้คือการเตรียมพวกคุณให้รู้ และมีความสามารถหลากหลายที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ IS ภายใต้ environment ต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ

17 Decision Making Process.
Systems Development เริ่มต้นในลักษณะที่เหมือนเป็น Art ประเภทหนึ่ง (ซึ่งใช่ และไม่ใช่) เป้าหมายของการเรียนนี้คือการเตรียมพวกคุณให้รู้ และมีความสามารถหลากหลายที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ IS ภายใต้ environment ต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ

18 Information systems Business strategy.

19 Strategic Information Systems; SIS
Computer systems at any level of the organization that change goals, operations, products, services, or environmental relationships to help the organization gain a competitive advantage. Systems Development เริ่มต้นในลักษณะที่เหมือนเป็น Art ประเภทหนึ่ง (ซึ่งใช่ และไม่ใช่) เป้าหมายของการเรียนนี้คือการเตรียมพวกคุณให้รู้ และมีความสามารถหลากหลายที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ IS ภายใต้ environment ต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ

20 Value Chain Systems Development เริ่มต้นในลักษณะที่เหมือนเป็น Art ประเภทหนึ่ง (ซึ่งใช่ และไม่ใช่) เป้าหมายของการเรียนนี้คือการเตรียมพวกคุณให้รู้ และมีความสามารถหลากหลายที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ IS ภายใต้ environment ต่างๆ และสถานการณ์ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt Information systems; Organizations; Management; Strategy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google