งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Foundations of Management Understanding

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Foundations of Management Understanding"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Foundations of Management Understanding
Lesson 1 Foundations of Management Understanding

2 ความแตกต่าง Management Administration
การจัดการ การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และใช้งานในระดับทั่วไปขององค์การ เช่น การจัดการการผลิต การจัดการการตลาด การจัดการทางการเงิน การบริหารงานระดับสูงที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนและการกำหนดนโยบาย หรือครอบคลุมการดำเนินงานในระดับกว้าง โดยเฉพาะการดำเนินงานของราชการหรือสาธารณะ

3 Management A set of activities (including planning and decision making, organizing, leading, and controlling) directed at an organization’s resources (human, financial, physical, and information ), with the aim of achieving organization goals in an efficient and effective manner. (Ricky W. Griffin Texas A&M University) (Griffin;1996:7)

4 ความหมายของการบริหารจัดการ
กระบวนการทำงานกับคนและโดยอาศัยคน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

5 กระบวนการและหน้าที่ทางการจัดการ
กระบวนการทางการจัดการ (Management Process) ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทางการจัดการ (Management Functions) Planning Organizing Leading & Motivating Controlling

6 Planning Leading Organizing Controlling Resources Performance
Attain goals Product Services Efficiency Effectiveness Resources Human Financial Raw mat Tech Inf Organizing Controlling Leading

7 (Richard L.Darft Management,2000 )
Planning The management function concerned with defining goals for future organizational performance and deciding on the tasks and resource use needed to attain them. (Richard L.Darft Management,2000 )

8 (Richard L.Darft Management,2000 )
Organizing The management function concerned with assigning tasks, grouping tasks into department, and allocating resources to department. (Richard L.Darft Management,2000 )

9 (Richard L.Darft Management,2000 )
Leading The management function that involves the use of influence to motivate employees to achieve the organization’s goal. (Richard L.Darft Management,2000 )

10 (Richard L.Darft Management,2000 )
Controlling The management function concerned with monitoring employees’ activities, keeping the organization on track toward its goals, and making corrections as needed. (Richard L.Darft Management,2000 )

11 Organization performance (Richard L.Darft Management,2000 )
A social entity that is goal directed and debatably structured. (Richard L.Darft Management,2000 )

12 (Richard L.Darft Management,2000 )
Effectiveness The degree to which the organization achieves a state goal. (Richard L.Darft Management,2000 )

13 (Richard L.Darft Management,2000 )
Efficiency The use of minimal resources -raw materials, money, and people- to produce a desired volume of output. (Richard L.Darft Management,2000 )

14 กระบวนการที่ทำงานเป็นขั้นตอนร่วมกับผู้อื่น
Management Process Team & Relationship กระบวนการที่ทำงานเป็นขั้นตอนร่วมกับผู้อื่น

15 นักบริหาร Manager บุคคลใดก็ตามที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหรือผู้นำในองค์การ ที่มีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ

16 บทบาททางการจัดการ (Role)
หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งแสดงออกตามความคาดหวังของสังคมที่มีต่อสถานภาพ (Status)

17 แบ่งออกเป็น 3 บทบาท บทบาทระหว่างบุคคล บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร
บทบาทด้านการตัดสินใจ

18 บทบาทระหว่างบุคคล การเป็นตัวแทนขององค์การ การเป็นผู้นำ การประสานงาน

19 บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร
ผู้ติดตามข้อมูล ผู้กระจายข่าวสาร โฆษกขององค์การ

20 บทบาทด้านการตัดสินใจ
ผู้ประกอบการ นักแก้ปัญหา ผู้จัดสรรทรัพยากร นักเจรจาต่อรอง

21 ลำดับขั้นทางการจัดการ
Pyramid

22 ผู้บริหาร 3 ระดับ 1. ผู้บริหารระดับสูง 2. ผู้จัดการระดับกลาง
3. หัวหน้างาน หรือผู้จัดการระดับปฏิบัติการ หรือผู้จัดการระดับต้น

23 Top Managers Middle Managers First-line Manager
CEO Corporate or Group head / Vice-President of Administration Top Managers Business Unit Head General Manager / Administrator Department Manager Production line or Service Manager / Information Services Manager Middle Managers Functional Head Production, Sales, r&d supervisor / MIS, Personnel, Accounting Supervisor Nonmanagerial Employees Line jobs / Staff jobs First-line Manager

24 ผู้บริหารระดับกลางและต้น
Upside - down pyramid ลูกค้า ให้บริการ ผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุน Facilitator Coordinator Coach ผู้บริหารระดับกลางและต้น สนับสนุน ผู้บริหารระดับสูง

25 ทักษะทางการจัดการ Managerial Skills

26 1. Technical Skills 2. Human Relations Skills 3. Conceptual Skills

27 ทักษะทางการจัดการและลำดับขั้นของผู้จัดการในองค์การ
Management Level Technical HR์ Conceptual Top Managers Middle Managers First - line manager Skill

28 TOP Middle First Level

29 TOP Middle First Level


ดาวน์โหลด ppt Foundations of Management Understanding

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google