งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน
Maejo University ฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไพศาล กาญจนวงศ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

2 Faculty Information System - FIS
Maejo University “ระบบสารสนเทศคณะ” Faculty Information System - FIS

3 แนวคิดของระบบสารสนเทศคณะ (FIS)
เป็นระบบสารสนเทศข้อมูล ผลการปฏิบัติงานของคณะ ตามพันธกิจหลักมหาวิทยาลัย ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยอิงกรอบตามการประเมินตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นพื้นฐาน-- กพร. Ranking การปฏิบัติงานของคณะ ได้มาจาก ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ทุกคน การประมวลผลการปฏิบัติงานระดับคณะ ทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย การให้มีส่วนร่วมในการทำงาน โดยให้ทุกคน ทุกหน่วยงาน ช่วยกันบันทึก ตรวจสอบข้อมูล

4 รูปแบบของระบบสารสนเทศ
ข้อมูล (data) ประมวผล (process) สารสนเทศ (Information) รายงานจำนวน บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา การพัฒนาบุคลากร รายการบริการวิชาการ หน่วยงานภายนอก

5 ตัวอย่างสารสนเทศการวางแผนกลยุทธ์
จำนวนบุคลากร ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ระดับการศึกษาบุคลากร กิจกรรมประจำเดือน แผนงานโครงการที่สนองต่อแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้อาจารย์

6 ตัวอย่างสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด หรือ ตัวบ่งชี้ KPI 2.2 จำนวนเเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 5.11 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ 6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ

7 โครงสร้างของระบบสารสนเทศ
Integrate University Faculty Faculty Ps Faculty FIS Ps Ps Individual

8 บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เฉพาะงานต่างๆ FIS บุคลากรทุกคน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของคณะ บุคคลทั่วไป ผู้บริหารคณะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

9 ลักษณะการทำงานของระบบ
บันทึกโดย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานระดับคณะ ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ TPS - MIS บันทึกข้อมูล บันทึกโดย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกโดย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทุกคน แบ่งเป็น 4 รูป ได้แก่ - สารสนเทศ ส่วนที่เป็นรายละเอียด (Detail Information ) - สารสนเทศ ส่วนที่เป็นผลสรุป (Summary Information) สารสนเทศ เพื่อการพยากรณ์ (Prediction Information) - สารสนเทศ กรณีเฉพาะ (Exception Information)

10 องค์ประกอบของการทำงานทั้งระบบ
Faculty login Public Information Part 2 Part 3 Faculty Information Admin Part 1 : Data management Part 6 Personnel login Part 4 Part 5 Executive Information

11 กรอบระยะเวลาการพัฒนา
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 เริ่มพัฒนา และทดลองp.1,2,3 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา p.4, พัฒนา p.5,6

12 Maejo University


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google