งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๐๑-คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๐๑-คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๐๑-คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร
๐๑-คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร บรรยายโดย... พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต) ป.ธ.๙, ศน.ม., Ph.D.

2 คุณธรรมคืออะไร ? กระแสพระราชดำรัสเมื่อ ๙ มิ.ย. ๒๕๔๙
- ทำ พูด คิด ด้วยเมตตาจิตต่อกัน - แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน - มีจิตสำนึกระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกา - รู้รักสามัคคี ประนีประนอม ปรองดอง

3 คุณธรรมผู้บริหาร ๑. ความรัก พร้อมมอบแก่ประชาคม
๑. ความรัก พร้อมมอบแก่ประชาคม ๒. ความมีน้ำใจ พร้อมให้ข้อคิดและให้อภัย ๓. ความชื่นชมยินดี สำหรับผู้มีความสำเร็จ ๔. ความเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยอคติ เพราะรัก – เพราะชัง – เพราะไม่รู้ – เพราะกลัว

4 สิ่งที่ผู้บริหารต้องพิจารณาประจำ
๑. สถานภาพของตน ๒. วิถีชีวิตของตน ๓. การพัฒนาตน ๔. วินัยของตน ๕. เสียงจากผู้รู้ ๖. อนาคตที่ยังเหลือ ๗. ภารกิจอดีตปัจจุบัน ๘. กาลเวลา ๙. ความพึงพอใจ ๑๐. ความสามารถพิเศษ

5 จริยธรรมคืออะไร ? ข้อปฏิบัติสำหรับบุคคลเฉพาะสาขาอาชีพ
ข้อปฏิบัติเฉพาะตำแหน่งอาชีพ ข้อบังคับตามมาตรฐานอาชีพ แนวทางแห่งการอยู่ร่วมกันด้วยดี

6 ความซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงาน
ซื่อสัตย์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตน ซื่อสัตย์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

7 ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
การสร้างความกล้าหาญที่ถูกต้อง - มั่นใจในอุดมการณ์ - ยึดมั่นระเบียบวินัย - ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ - ฝึกฝนอบรมด้วยความจริงจังต่อเนื่อง - รอบรู้ทั่วถ้วนชัดเจนในกรอบขอบข่ายภารกิจ

8 ความเสียสละ จริยธรรมเพื่ออุดมการณ์ เสียสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ
เสียสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ เสียสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต เสียสละทรัพย์ อวัยวะ ชีวิต เพื่อรักษา “ความดี หรือ อุดมการณ์”

9 การรักษาองค์กร

10 ศิลปะเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร

11 บริหารอะไร ? บริหารคน ต้องรู้นิสัย บริหารงาน ต้องเข้าใจศาสตร์
บริหารคน ต้องรู้นิสัย บริหารงาน ต้องเข้าใจศาสตร์ บริหารเงิน ต้องรู้คุณค่า บริหารเวลา ต้องเข้าใจเทคนิค

12 จริยธรรมเพื่อบ้านเมือง
- มุ่งมั่นป้องกันภัยแก่ชาติบ้านเมือง - มุ่งมั่นกำจัดภัยแก่ชาติบ้านเมือง - มุ่งมั่นพัฒนาของชาติบ้านเมือง - มุ่งมั่นรักษาคุณภาพของชาติบ้านเมือง

13 ร่องรอยประวัติศาสตร์ชาติไทย
ยุคสุวรรณภูมิ ยุคสุโขทัย ยุคอยุธยา ยุคธนบุรี ยุครัตนโกสินทร์


ดาวน์โหลด ppt ๐๑-คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google