งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ชื่อแผน บ้านดินน่าอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ชื่อแผน บ้านดินน่าอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ชื่อแผน บ้านดินน่าอยู่
แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียน การทำงานร่วมกัน บ้านน่าอยู่ 1 หน่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ชื่อแผน บ้านดินน่าอยู่ ที่มาและหลักการของแผนนี้ กลุ่มวัยมัธยมปลายผ่านกระบวนการเรียนการสอน ม.ต้นมีองค์ความรู้ที่หลากหลายวิชา และมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังขาดทักษะการทำงานแบบบูรณาการ ต่อยอดทั้งศาสตร์และศิลปะ บ้านดินมีการสร้างสรรค์ขึ้นมาบนโลกใบนี้หลายพันปี เป็นประโยชน์ด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อน ลดโลกร้อนหาได้ง่ายท้องถิ่น กระบวนการ และวิธีการก่อสร้างไม่ยุ่งยากซับซ้อน ราคาไม่แพง เติมแต่งจินตนาการสร้างสรรค์ได้ไร้ขีดจำกัด เป็นแรงบันดาลใจที่ดีต่อผู้เรียนต่อการแก้ปัญหาชีวิต ครอบครัวและการอยู่อาศัยอย่างพอเพียงในอนาคต ภาพโครงการทดลองสร้างบ้านด้วยผู้อยู่อาศัย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

2 2)มีความคิดสร้างสรรค์ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์การมีส่วนร่วม
จำนวนชั่วโมง 10 ชั่วโมง 1.สาระสำคัญ การค้นคว้าและลงมือปฏิบัติทดลองทำบ้านดินเป็นกระบวนการเรียนรู้จุดเริ่มต้นของการริ เริ่มสร้างสรรค์ นำไปสู่นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ 2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 1)ส่งเสริมทักษะการทำบ้านด้วยวัสดุดิน และวัสดุท้องถิ่นลดต้นทุน 2)มีความคิดสร้างสรรค์ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์การมีส่วนร่วม 3)มีความรู้ความเข้าใจการเทคนิกการก่อสร้างอาคารด้วยวัสดุท้องถิ่น เข้าใจวัสดุและโครงสร้าง 4)มีการนำเสนอแนวคิดร่วมกันและจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบมีความ พร้อมลงพื้นที่อาสาโครงการบ้านดิน 3.ตัวชี้วัด การนำเสนอข้อมูลค้นคว้า แนวคิดและรูปแบบการทำบ้านดิน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยการทำงานร่วมกัน

3

4 บ้านดินเพื่อท้องถิ่น
1 หน่วยการเรียนรู้ 10ชั่วโมง 10 คาบๆล่ะ 1 ชั่วโมง มีแผน5.ขั้นตอนสู่ต้นแบบ บ้านดินเพื่อท้องถิ่น 1.ผู้เรียนม.4-6 ชายและหญิง จำนวน 50 คน แบ่งกลุ่มกลุ่มล่ะ5คน ด้วยวิธีจับฉลากออกแบบบ้านในฝันเบื้องต้น นำเสนอหน้าชั้น 1 คาบ 2.เตรียมวัสดุและวางแผนออกแบบนำเสนอแนวคิด คำนวณรายจ่ายงบประมาณ หาผู้สนับสนุน ออกแบบหนังสือขอทุน3 คาบ 3.สำรวจความต้องการพื้นที่สร้างต้นแบบในชุมชนท้องถิ่นที่มีความเป็นไปได้ จัดทำแบบสอบถาม ความต้องการผู้อยู่อาศัยค้นคว้ากรณีศึกษา บ้านดินนำเสนอ 2 คาบ 4.จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานกลุ่มการจัดทำรูปเล่มกรณีศึกษา แนวคิดการออกแบบ และการจัดทำสื่อเผยแพร่ เพื่อสร้างทัศนคติและสร้างองค์ความรู้จากการมีส่วนร่วมในโรงเรียน 2 คาบ 5.สอบประเมินความรู้และความเข้าใจ ก่อนลงพื้นที่อาสาสร้างต้นแบบบ้านดินเพื่อชุมชน ด้วยการนำเสนอหน้าชั้นให้ทีมครูที่ปรึกษาแนะนำและสอบถาม สร้างแบบจำลองแนวคิด หุ่นจำลอง และแบบบ้านในฝันที่พัฒนาแล้วระบบโครงสร้างและวัสดุ ที่ใช้และการวางผัง 2 คาบ การใช้สอยด้วยการวาดด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์ ภาพโครงการเรียนรู้สร้างร.ร.ในฝัน อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 ด้วยการนำเสนอหน้าชั้นให้ทีมครูที่ปรึกษาแนะนำและสอบถาม
6.2สอบประเมินความรู้และความเข้าใจ ก่อนลงพื้นที่อาสาสร้างต้นแบบบ้านดินเพื่อชุมชน ด้วยการนำเสนอหน้าชั้นให้ทีมครูที่ปรึกษาแนะนำและสอบถาม สร้างแบบจำลองแนวคิด หุ่นจำลอง และแบบบ้านที่พัฒนาแล้วระบบโครงสร้างและวัสดุ ที่ใช้และการวางผังการใช้สอยด้วยการวาดด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์ 2 คาบ ภาพตัวอย่างการเตรียมนำเสนอผลงานออกแบบ แนวคิดการนำเสนอของกลุ่มบ้านดิน

19 กลุ่มเป้าหมาย ม.4-6 จำนวน 50 คนเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีที่ปรึกษาให้คำแนะนำ สถานที่ห้องสมุด โรงเรียน ครูที่ปรึกษา นาย คมไผ่ แข็งแรง 1.วัดและประเมินผล ตรวจคะแนนผลงาน A,B+,B,C+,C,D+,D ด้วยเกณฑ์ประเมินตามความเป็นจริงจากสมุดบันทึก และคำบอกเล่าบุคคลรอบข้างและที่ปรึกษา มีความรู้ความเข้าใจและการบูรณาการที่เหมาะสม มีทักษะการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น 2.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สังเกตพฤติกรรม ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 3.บันทึกหลังแผนการสอน ด้านความรู้…… สมรรถนะของผู้เรียน…… พฤติกรรมที่พึงประสงค์………………………… ปัญหาและอุปสรรค…… แนวทางแก้ไข…… 4.ความเห็นผู้บริหาร……


ดาวน์โหลด ppt ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ชื่อแผน บ้านดินน่าอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google