งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ของกระทรวงวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ของกระทรวงวัฒนธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ของกระทรวงวัฒนธรรม
นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม วันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2 สังคม: อยู่เย็นเป็นสุข
ประเทศไทยในอดีต คน จิตนิยม อาชีพ โครงสร้างพื้นฐาน สังคม: อยู่เย็นเป็นสุข

3 สังคม: อยู่ร้อนนอนทุกข์
ประเทศไทยในปัจจุบัน คน ทุนนิยม อาชีพ โครงสร้างพื้นฐาน สังคม: อยู่ร้อนนอนทุกข์

4 แนวทางสู่ความยั่งยืน สังคม: สันติสุขและยั่งยืน
คน เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพ โครงสร้างพื้นฐาน สังคม: สันติสุขและยั่งยืน

5 หลักการของประชาธิปไตย
อำนาจการปกครองเป็นของประชาชน มีความเสมอภาคและเท่าเทียม การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม การเคารพกฎหมายและสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น การยอมรับเสียงส่วนใหญ่และเคารพเสียงส่วนน้อย

6 หลักการของประชาธิปไตย
การใช้เหตุผลและรับฟังความคิดเห็น การยินยอม และสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม มีความสามัคคี และประนีประนอม มีจิตสำนึกสาธารณะ และยึดประโยชน์ส่วนรวม วัฒนธรรมประชาธิปไตย

7 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หลักธรรม ๑๐ ประการ ๑. ทำงานอย่างผู้รู้จริง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความอดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะ และความถูกต้อง อ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่ายและประหยัด มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก รับฟังความเห็นของผู้อื่น และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง

8 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร มีความสุจริต และความกตัญญู พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง รักผู้อื่น ๑๐. เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน

9 การพัฒนาที่ยั่งยืน คนมีคุณภาพ ชุมชนมีคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม Going to Green Going back to Basic ๖. การแก้ปัญหาโรคร้อน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ของกระทรวงวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google