งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ ๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ ๒"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ ๒
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ ๒. ให้นักเรียนเล่น “ เกมลมเพ ลมพัด ” โดยให้นักเรียนเข้าแถววงกลม หันหน้าเข้าหากัน ครูพูดว่า “ ลมเพ ลมพัด ” นักเรียนถามว่า “ พัดอะไร ” ครูตอบว่า “ พัดคนที่ชื่อมีตัวการันต์ ” นักเรียนที่ชื่อมีตัวการันต์ ให้วิ่งสลับที่กัน เมื่อครูเป่านกหวีด ใครสลับที่ไม่ได้ให้ออกมายืนกลางวงเป็นคนทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมแทนครู โดยเริ่มตั้งแต่ “ ลมเพ ลมพัด ” แล้วเปลี่ยนเป็น “ พัดคนที่นามสกุล มีตัวการันต์ ” หรือ “ พัดคนที่ชื่อมี น์, ต์ , หรือ ย์ ” เป็นต้น

2 ขั้นสอน ๑. ครูชูบัตรคำที่มีตัวการันต์ จำนวน ๑๓ คำ ทีละคำให้นักเรียนอ่านพร้อมกันคำใด ที่อ่านไม่ถูกต้องครูคอยแก้ไข และแนะนำให้อ่านใหม่ จนสามารถอ่านได้ถูกต้องชัดเจน ๒. ครูแจกบัตรคำ ( บัตรคำ ๑๓ คำ ประมาณ ๕ - ๖ ชุด ) ให้นักเรียนฝึกอ่านพร้อมกันเป็นกลุ่ม จนคล่อง แล้วให้แต่ละกลุ่มฝึกอ่านทีละคน สมาชิกภายในกลุ่มคอยช่วยกันแนะนำกันเอง ๓. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาความหมายของคำจากพจนานุกรมที่เตรียมไว้ให้ลงในแบบฝึกที่ครูแจกให้ ๔. ครูเดินดูและคอยให้คำแนะนำในการหาคำในพจนานุกรม เมื่อหมดเวลา แต่ละกลุ่มได้ความหมายของคำแล้ว ให้แต่ละกลุ่มรวบรวมไว้ก่อน หลังจากนั้น ครูนำบัตรคำ ชูให้นักเรียนดูและแต่งประโยคปากเปล่า โดยครูคอยช่วยเติมประโยคให้สมบูรณ์

3 ขั้นฝึกทักษะ ๑. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะการสะกดคำยาก เล่มที่ ๒ จำนวน ๕ กิจกรรม ( ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ) โดยมีครูคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

4 ขั้นสรุป ๑. นักเรียนแข่งขันอ่านบัตรคำ และบอกความหมายของคำ ๒
ขั้นสรุป ๑. นักเรียนแข่งขันอ่านบัตรคำ และบอกความหมายของคำ ๒. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียนเกี่ยวกับคำยากที่เป็นตัวการันต์โดยครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (กิจกรรมที่ ๑-๕)

5 สื่อการเรียนการสอน ๑. บัตรคำที่มีตัวการันต์ จำนวน ๑๓ ใบ ( ประมาณ ๕-๖ ชุด ) ได้แก่ พระสงฆ์ ประดิษฐ์ สตางค์ ฟังเทศน์ โทรทัศน์ หอยสังข์ ซื่อสัตย์ ลูกศิษย์ มนุษย์ ประโยชน์ ลิฟต์ โบสถ์ พิสูจน์ ๒. แบบฝึกทักษะการสะกดคำยาก เล่มที่ ๒ ตัวการันต์สำคัญ อักษรนั้นไม่ออกเสียง ๓. นกหวีด ๔. แบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ

6 (ยึดจุดประสงค์การเรียนรู้)
การวัดและประเมินผล สิ่งที่ต้องการวัด (ยึดจุดประสงค์การเรียนรู้) วิธีการวัด เครื่องมือการวัด เกณฑ์การวัดคะแนน ๑. บอกความหมายของคำยากที่มีตัวการันต์ได้ (ความรู้) ๑. ทำแบบทดสอบ ท้ายแบบฝึก ๑. แบบทดสอบ ท้ายแบบฝึก คะแนนผ่านประเมิน ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ๓. เขียนคำยากที่มีตัวการันต์ได้ถูกต้อง (ทักษะ/กระบวนการ) ๒. ตรวจกิจกรรม แบบฝึกทักษะ การสะกดคำยาก เล่มที่ ๒ เรื่อง ตัวการันต์สำคัญ อักษรนั้นไม่ออกเสียง จำนวน ๕ กิจกรรม ๒. กิจกรรมแบบฝึกทักษะการสะกดคำยากพร้อมเฉลย กิจกรรมที่ ๑-๕ ๒. อ่านออกเสียงคำที่มีตัวการันต์ได้ถูกต้องและชัดเจน (ทักษะ/กระบวนการ) ๕. มีมารยาทในการอ่าน และเขียนภาษาไทย (คุณลักษณะ/เจตคติ) ๓. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ ๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google