งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

G N L เรื่องที่น่าชื่นชม ยินดี การเรียนรู้ใหม่ ๆ ความคาดหวัง Greeting

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "G N L เรื่องที่น่าชื่นชม ยินดี การเรียนรู้ใหม่ ๆ ความคาดหวัง Greeting"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 G N L เรื่องที่น่าชื่นชม ยินดี การเรียนรู้ใหม่ ๆ ความคาดหวัง Greeting
New learning การเรียนรู้ใหม่ ๆ L Looking forward ความคาดหวัง

2 การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้

3 ขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
เป้าหมาย การเรียนรู้ หลักฐาน การเรียนรู้ กิจกรรม การเรียนรู้

4 เป้าหมายการเรียนรู้

5 “อะไรเป็นเป้าหมาย การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานฯ”
ใช้เวลา ๑๐ นาที

6 การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 1.ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 6.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.มาตรฐาน การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 1.ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 3.สาระสำคัญ/ ความคิดรวบยอด เป้าหมายการเรียนรู้ 4.สาระการเรียนรู้ 7.ชิ้นงาน/ภาระงาน 5.สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน หลักฐานการเรียนรู้ 8.การวัดและประเมินผล 6.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10.เวลา 9.กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้

7 มนุษย์มี ธาตุรู้ติดตัวมาแต่กำเนิด
มนุษย์มี ธาตุรู้ติดตัวมาแต่กำเนิด

8 การจัดการศึกษาเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

9 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด(Concept)
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ แกนกลาง สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่น สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด(Concept)

10 สาระสำคัญ มีไว้ สอน ไม่ได้มีไว้ บอก เพิ่มพูนคุณภาพของผู้เรียน
ประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ติดตัวไปอย่างยั่งยืน ยาวนาน

11 การจัดลำดับความสำคัญของผลการเรียนรู้
สิ่งที่มีคุณค่าและน่าจะรู้ สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ และทำได้ ความเข้าใจที่ลุ่มลึกและยั่งยืน “Enduring understanding”

12 You’ve got to go below the surface...

13 to uncover the really ‘big ideas.’

14 หัวใจของศาสตร์ HEART OF DISCIPLINE

15

16

17

18

19 (ทำงานร่วมกัน) วงจรการเรียนรู้ (Learning Cycle) โลกชีวิตจริง การนำไป
สรุปความคิด รวบยอด-ทฤษฎี (สิ่งที่ได้เรียนรู้) การนำไป ประยุกต์ใช้ สัมผัส ประสบการณ์ (ทำงานร่วมกัน) นำข้อค้นพบ (Finding) อภิปราย/แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โลกชีวิตจริง โลกทฤษฎี

20 Think Globally Act Locally

21 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่นำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ต้องมี ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันได้ ซึ่งอาจนำมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระ การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดบางตัวอาจต้องให้ฝึกซ้ำ เพื่อให้เกิดความชำนาญ จึงสามารถอยู่ในหน่วยการเรียนรู้มากกว่า หนึ่งหน่วยการเรียนรู้ได้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาให้บรรลุตาม มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

22 ความคิดรวบยอด สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอดได้จากการวิเคราะห์แก่นความรู้แต่ละมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด รวมถึงสาระการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

23 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอดได้มาอย่างไร
ผู้เรียนรู้อะไร / ทำอะไรได้ วิเคราะห์ความ คิดหลักตัวชี้วัด หลอมรวมเป็นความคิดรวบอด ตัวชี้วัด นักเรียนรู้อะไร นักเรียนทำอะไรได้ ตัวชี้วัด ๑ ความคิดหลัก ความคิด รวบ ยอด นักเรียนรู้อะไร นักเรียนทำอะไรได้ ตัวชี้วัด ๒ ความคิดหลัก นักเรียนรู้อะไร นักเรียนทำอะไรได้ ตัวชี้วัด ๓ ความคิดหลัก

24 ตัวชี้วัด สาระสำคัญ ท๒.๑ ป.๓/๑ คัดลายมือตัว บรรจงเต็ม บรรทัด การมีลายมือที่เขียน อย่างบรรจงและ ถูกต้องตามรูปแบบการ เขียนอักษรไทย ช่วย ให้ผู้อ่านรับรู้ข้อมูลที่ เขียนได้ถูกต้อง ชัดเจน และพึงพอใจ

25 ตัวชี้วัด สาระสำคัญ ท๑.๑ ป./๒ เล่าเรื่องย่อ จากเรื่องที่ อ่าน การเล่าเรื่องย่อเป็น การอ่านเรื่องแล้วนำคำ หรือประโยคสำคัญ มา พูดโดยเรียบเรียงใหม่ ให้กระชับและได้ความ ครบถ้วน โดยใช้ภาษา ของตนเอง

26 สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดประกอบด้วย สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี)

27 ทำใบงานที่ ๒/๑ หน้า ๗๔ เลือกหน่วยการเรียนรู้จากโครงสร้างรายวิชามา ๑ หน่วย แล้ววิเคราะห์ สาระสำคัญ/ ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

28 ฉันจะนำความรู้ไปทำอะไร
REFLECTION NOTE ฉันทำอะไรไปบ้าง ฉันรู้สึกอย่างไร ฉันได้เรียนรู้อะไร ฉันจะนำความรู้ไปทำอะไร

29 ก่อนหน้านั้น เราทำ...

30 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt G N L เรื่องที่น่าชื่นชม ยินดี การเรียนรู้ใหม่ ๆ ความคาดหวัง Greeting

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google