งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมต้องอบรม ? การสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้(Social Network)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมต้องอบรม ? การสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้(Social Network)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไมต้องอบรม ? การสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้(Social Network)
และบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ ICT 1

2 พรบ.การศึกษา 42เพิ่มเติม 45
หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา( เป็นหัวใจของพรบ. การศึกษา) ม.22 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้,ผู้เรียนสำคัญที่สุด ม.23 องค์ประกอบที่ 4. มีกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมแต่ละระดับ ดังนี้ 1. ความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ความรู้ด้านทักษะวิทย์ และเทคโนโลยี ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมฯ ความรู้ด้านคณิต ภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต 2

3 มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับสัมฤทธิ์ผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน สนใจ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัวและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 3.2 ระดับสัมฤทธิ์ผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนสามารถเรียนรู้เป็นทีมได้ (TEAM LEARNING) 3.3 ระดับสัมฤทธิ์ผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 3

4 มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็น ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระดับสัมฤทธิผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ๔.๒ ระดับสัมฤทธิผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ ๔.๓ ระดับสัมฤทธิผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ๔.๔ ระดับสัมฤทธิผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ ๔.๕ ระดับสัมฤทธิผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา 4

5 มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 6 ด้านการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา 6.4 ประสิทธิผลการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใน 8 กลุ่มสาระ 5

6 แผนกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ - ด้านคุณภาพนักเรียน (ข้อ 1) 1.1,1.2,1.3,1.4 - ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน (ข้อ 3) 3.1, - ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (ข้อ 1) 1.3,1.5,1.6,1.7,1.8 (ข้อ 2) 2.1,2.2,2.3 - ด้านงบประมาณและทรัพยากร (2) 2.1,2.2

7 แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)
บุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ทักษะการดำรงชีวิต มั่นใจในตนเอง มีความเป็นไทย นักเรียน กระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียน สร้างโอกาส ดูแล ช่วยเหลือ บูรณาการ การเรียนรู้ โรงเรียน ธรรมาภิบาล ประกัน คุณภาพ การเรียนรู้ & การพัฒนา e-School มืออาชีพ งบประมาณ & ทรัพยากร คุ้มค่า ภาคี เครือข่าย

8 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 8

9 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.สมรรถนะของครูผู้สอน   มีความรู้    1.2 มีทักษะ เป็นผู้ที่มีทักษะในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถ ผลิตสื่อ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับ สภาพผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา    1.3 มีมนุษยสัมพันธ์     1.4 มีอุดมการณ์ จะเห็นได้จากการทุ่มเท เสียสละ กล้าคิด กล้าทำ และไม่หวังผลตอบแทน 9

10 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. สมรรถนะของผู้บริหาร     2.1 มีภาวะความเป็นผู้นำ  กล้าคิด กล้าทำ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา     2.2 มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร เช่น จุดประสงค์ของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  การนิเทศการสอน เป็นต้น      2.3 มีความสามารถในการสื่อสาร     2.4 เป็นนักประสานสัมพันธ์  10

11 มุ่งสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ทักษะเหล่านี้พัฒนาขึ้นโดย the Partnership for 21st Century Skills โดยจัดหมวดหมู่ออกเป็น 3 กลุ่มคือ : ทักษะการเรียนรู้และทักษะนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ทักษะด้านข่าวสาร สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media, and Technology Skills) ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career skills)

12 สิ่งที่ดีที่สุดที่จะอธิบายแก่นของทักษะในศตวรรษที่ 21 คือเป็นการเน้นว่านักเรียนสามารถทำอะไรกับความรู้ มากกว่าที่จะบอกว่านักเรียนรู้อะไร 12


ดาวน์โหลด ppt ทำไมต้องอบรม ? การสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้(Social Network)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google