งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะของครูที่ดี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะของครูที่ดี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะของครูที่ดี

2 ลักษณะของครูที่ดี ๑. มีระเบียบวินัย ๒. ซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม ๓. ขยัน ประหยัด และ ยึดมั่นในอาชีพ

3 ลักษณะของครูที่ดี ต่อสังคมและประเทศชาติ
๔. สำนึกในหน้าที่และการงานต่าง ๆ รับผิดชอบ ต่อสังคมและประเทศชาติ ๕. มีความคิดริเริ่ม วิจารณ์และตัดสินอย่างมีเหตุผล ๖. กระตือรือร้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรักและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

4 ลักษณะของครูที่ดี ๗. มีพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ๘. พึ่งพาตนเองและ มีอุดมคติเป็นที่พึ่ง ไม่ไหว้วานหรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยไม่จำเป็น

5 ลักษณะของครูที่ดี ๙. ภาคภูมิและการรู้จักทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรของชาติ ๑๐.เสียสละ และเมตตาอารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญ และ สามัคคีกัน


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะของครูที่ดี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google