งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง บ้านของฉัน 我的家 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูภัทรานิษฐ์ ดิลกกุลวรศิษฐ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

2 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เรื่องต่างๆใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม นักเรียนสามารถเขียนอักษรจีนเกี่ยวกับครอบครัวได้ นักเรียนสามารถเขียนลำดับขีดตัวอักษรจีนตามคำศัพท์ในบทเรียนได้ นักเรียนสามารถฟัง-พูดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในบ้านได้

4 คำถามกำหนดกรอบเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด สถาบันครอบครัวมีความสำคัญอย่างไร คำถามประจำหน่วย คำว่า พ่อ ในภาษาจีนกลางพูดว่าอะไรได้บ้าง คำถามประจำบท คำว่า พ่อ ในภาษาจีน พูดว่าอย่างไร คำว่า แม่ ในภาษาจีน พูดว่าอย่างไร คำว่า ฉัน ในภาษาจีน พูดว่าอย่างไร

5 เครื่องมือ แบบการประเมิน แบบฝึกหัด
รายการ ระดับคะแนน 5(ดี) 4(ปานกลาง) 3(ปรับปรุง) การอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคสนทนา อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคสนทนาถูกต้องทั้งหมด อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคสนทนาผิดไม่เกิน 2 คำ อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคสนทนาผิดเกิน 2 คำ บุคลิกภาพ พูดสื่อสารได้ชัดเจน ใช้ภาษาถูกต้อง พูดได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเชื่อมั่น พูดสื่อสารได้ตรงประเด็น ภาษาผิดบ้างค่อนข้างคล่อง มีความเชื่อมั่น พูดสื่อสารได้พอเข้าใจ พูดจาติดขัด ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่น การนำเสนอ น่าสนใจ มีสื่ออุปกรณ์ครบ ค่อนข้างน่าสนใจ มีสื่ออุปกรณ์เล็กน้อย ไม่น่าสนใจและไม่มีอุปกรณ์ การตอบคำถามของครูได้อย่างถูกต้อง ตอบคำถามถูกต้องทุกข้อ ตอบคำถามผิดไม่เกิน 2 ข้อ ตอบคำถามผิดเกิน 2 ข้อ

6 โครงงาน:我的家ครอบครัวของเราอบอุ่น
ศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว เลือกคำศัพท์สมาชิกในครอบครัวที่ต้องการนำมาทำงาน เรื่องครอบครัวของฉัน ระบุความสำคัญของสถาบันครอบครัว จินตนาการเรื่องครอบครัวของฉันในอนาคต

7 โครงงาน : บ้านของฉัน G (เป้าหมาย): นักเรียนเรียกบุคคลในครอบครัวเป็นภาษาจีนได้ R (บทบาท): นักเรียนเป็นผู้กำหนดครอบครัวของตัวเอง และนำเสนองานออกมาเป็นโมเดล เรื่องครอบครัวของฉัน A (กลุ่มผู้ชม): นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม S (ชุดกิจกรรมและภาระงาน): ทำโมเดลพร้อมติดคำศัพท์ เรื่อง我的家 P (ผลงาน): โมเดลเรื่องครอบครัวของฉัน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google