งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1. วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1. วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1. วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4
หน่วยการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 8 ชั่วโมง 1.สาระสำคัญ รู้ประมาณ มีภูมิคุ้มกัน รู้แบ่งปัน รู้การออม มีทักษะความรู้ความเข้าใจต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 1)ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2)มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 3)มีทักษะการนำเสนอรูปแบบสื่อ แนวคิด และนำไปปฏิบัติได้เองได้อย่างสร้างสรรค์ 3.ตัวชี้วัด มีคุณลักษณะะที่ดีมีคุณธรรม มีทักษะและความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสมารถนำไปใช้จริงได้ในชีวิตประจำวัน 4. สู่ 4ขั้นตอนการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน ห้องสมุด ICT อินเตอร์เน๊ตโปรแกรมGoogle 1.ตั้งประเด็นคำถาม เพื่อสร้างทัศนคติความเข้าใจประสบการและความรู้เดิม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจ ค้นหาความรู้ใหม่จากสื่อนำเสนอและ รับฟังบรรยายอธิบายสื่อจากที่ปรึกษา ร่วมเล่นเกมส์ทายปัญหา แจกรางวัล แบ่งกลุ่มๆล่ะ 5 คน เล่นเกมส์ตอบคำถาม ค้นหาสถานที่ จากแผนที่ภาพถ่าย ภูมิศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น ผู้เรียนต้องมีสมุดบันทึกสรุปเนื้อหา ส่วนตัว 1 เล่ม 2 ชั่วโมง 2. แบ่งนักเรียน 30 คน กลุ่มล่ะ 5คนทัศนะศึกษาสำรวจโครงการแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่บริเวณที่ตั้งชุมชนท้องถิ่น จัดวางผังแหล่งเรียนรู้ให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร น่าเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด บ้าน โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ พร้อมวาดรูปภาพประกอบชุมชนพอเพียง นำเสนอ2 ชั่วโมง ร่วมกับที่ปรึกษา 3.ใช้โปรแกรม google ค้นหาตำแหน่งสถานที่สำคัญเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโลก 10 อันดับ ปักหมุดบอกตำแหน่ง นำเสนอบรรยาย บันทึกลงสมุด พร้อมวาดร่างภาพ 2 ชั่วโมง 4.ประยุกต์ด้วยการนำข้อมูลที่ค้นคว้า ไปจัดทำสื่อจัดแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจน่ารู้ เผยแพร่ชุมชน 2ชั่วโมง

2 สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาร่วมเป็นชุมชนดีใฝ่เรียนรู้กันนะ

3 ภาพประกอบการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงของในหลวง ที่จ
ภาพประกอบการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงของในหลวง ที่จ.เชียงใหม่

4 ภาพประกอบการศึกษาดูงานเลี้ยงกบในขวด เพาะเห็ดในตู้เย็น บ้านดินจ
ภาพประกอบการศึกษาดูงานเลี้ยงกบในขวด เพาะเห็ดในตู้เย็น บ้านดินจ.เชียงใหม่

5 ภาพประกอบการศึกษาการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในพื้นที่โครงการที่จ
ภาพประกอบการศึกษาการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในพื้นที่โครงการที่จ.เชียงใหม่

6 ภาพประกอบการศึกษาดูงานบ้านดินผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนแข็งแรง ที่จ
ภาพประกอบการศึกษาดูงานบ้านดินผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนแข็งแรง ที่จ.เชียงใหม่

7 การจัดภูมิทัศน์ที่สวนราชพฤกษ์ แนวคิดและการวางผังที่เน้นการท่องเที่ยว ที่จ.เชียงใหม่

8 ภาพประกอบการศึกษาดูตลาดสินค้าชุมชนของชาวเขาที่ดอยสุเทพ ที่จ.เชียงใหม่

9

10 วิถีชีวิตชุมชนก็เป็นอีกบทบาท
ภูมิปัญญา ความพอเพียงที่ เกื้อกูลกันอยู่ร่วมกัน พออยู่พอกิน

11 วิถีชีวิตชุมชนอาสาก็เป็นอีกบทบาท
ภูมิปัญญา ที่ส่งเสริม สิ่งแวดล้อมให้ฟื้นฟูนำไปสู่ ความพอเพียงที่ ให้มีความยั่งยืน อุดมสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต

12 ภาพประกอบการจัดนิทรรศการเผยแพร่แนวคิดกระตุ้นให้ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่พอเพียง

13 กลุ่มเป้าหมาย ประถมศึกษาปีที่4 จำนวน 30 คนศึกษาค้นคว้าในสถานที่แหล่งเรียนรู้ ภาคข้อมูลห้องสมุด และภาคสนาม โรงเรียน หมู่บ้าน วัดวาอาราม พื้นที่ชุมชน เครื่องมือ คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน๊ต ตัวอย่างแผนที่ จอโปรเจคเตอร์ เครื่องมือสำรวจพื้นที่ เช่น ตลับเมตร ครูที่ปรึกษา นาย คมไผ่ แข็งแรง 1.วัดและประเมินผล ตรวจคะแนนผลงาน A,B+,B,C+,C,D+,D ด้วยเกณฑ์ประเมินผลงาน รูปแบบการนำเสนอ การจัดทำสื่อรูปเล่ม มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบแผนผัง แผนที่ ภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์ เส้นระดับดินต่างระดับ 2.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการสังเกตพฤติกรรม ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นในการทำงาน 3.บันทึกหลังแผนการสอน ด้านความรู้…… สมรรถนะของผู้เรียน…… พฤติกรรมที่พึงประสงค์…… ปัญหาและอุปสรรค…… แนวทางแก้ไข…… 4.ความเห็นผู้บริหาร……


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1. วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google