งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ ห้องฟ้าตรัง 1 โรงแรม เอ็ม.พี. รีสอร์ท อ.เมือง จ.ตรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ ห้องฟ้าตรัง 1 โรงแรม เอ็ม.พี. รีสอร์ท อ.เมือง จ.ตรัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ ห้องฟ้าตรัง 1 โรงแรม เอ็ม.พี. รีสอร์ท อ.เมือง จ.ตรัง
เอกสารประกอบการประชุมเพื่อชี้แจง การเขียน หมวด P ลักษณะสำคัญขององค์กร ขององค์ประกอบ การพัฒนาคุณภาพคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ จังหวัดตรัง ตอนที่ 3 : น. 2 เมษายน ภาคปฏิบัติการ สำหรับผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด ณ ห้องฟ้าตรัง 1 โรงแรม เอ็ม.พี. รีสอร์ท อ.เมือง จ.ตรัง

2 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
TQM : Framework PMQA Model P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 1. การนำ องค์กร 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. การจัดการ กระบวนการ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 2 2

3 ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (มาตรา 6,8,9,12,13,16) การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล (มาตรา 10,11,27,47) การนำองค์กร (มาตรา 8,9,12,16,18,20, 23,27,28,43,44,46) ผลลัพธ์ การดำเนินการ (มาตรา 9,12, 16,18,45) การให้ความสำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (มาตรา 8,30,31, 38-42,45) การจัดการกระบวนการ (มาตรา 10,20,27, 28,29,31) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (มาตรา 11,39)

4 4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
หลักทำ : 7 หมวด 5.การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1.ระบบงาน 5.2.การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ 5.3.การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่ บุคลากร 2.การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 2.1.การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2.การนำถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อนำไป ปฏิบัติ 1.การนำองค์กร 1.1. การนำองค์กร 1.2. ความรับผิดชอบต่อสังคม 7. ผลลัพธ์การดำเนินงาน 7.1 มิติด้านประสิทธิผล 7.2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 7.3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 7.4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 3.การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1.ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2.ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 6.การจัดการกระบวนการ 6.1.กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2.กระบวนการสนับสนุน 4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 4.1.การวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของส่วนราชการ 4.2.การจัดการสารสนเทศและความรู้

5 4. การวัด การวิเคราะห์และ การจัดการความรู้ 6.การจัดการกระบวนการ
Cause - Effect Diagram System Driver Results 1.การนำองค์กร 1.1. การนำองค์กร 1.2. ความรับผิดชอบต่อสังคม 2.การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 2.1.การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2.การนำถ่ายทอดกลยุทธ์หลัก เพื่อนำไปปฏิบัติ 5.การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1.ระบบงาน 5.2.การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ 5.3.การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่ บุคลากร 7. ผลลัพธ์การดำเนินงาน 7.1 มิติด้านประสิทธิผล 7.2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 7.3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ ราชการ 7.4 มิติด้านการพัฒนากาองค์กร 3.การให้ความสำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1.ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 3.2.ความสัมพันธ์และความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. การวัด การวิเคราะห์และ การจัดการความรู้ 4.1.การวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนิน การของส่วนราชการ 4.2.การจัดการสารสนเทศและความรู้ 6.การจัดการกระบวนการ 6.1.กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2.กระบวนการสนับสนุน

6 คำถามตามเกณฑ์ PMQA:105คำถาม หมวดP 15คำถาม

7 P. ลักษณะสำคัญขององค์กร
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ ข. ความสัมพันธ์ ภายในและภายนอกองค์กร ก. สภาพการแข่งขัน ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ

8

9

10

11 หลักคิด : 11 Core Values 1 5 9 2 6 3 7 10 4 8 11 การนำองค์การ
อย่างมีวิสัยทัศน์ 5 การมุ่งเน้นอนาคต 9 ความรับผิดชอบ ต่อสังคม 2 6 ความคล่องตัว การจัดการโดยใช้ ข้อมูลจริง 3 7 การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ และการสร้างคุณค่า 10 การให้ความสำคัญกับ พนักงานและคู่ค้า การเรียนรู้ขององค์การ และแต่ละบุคคล 4 ความเป็นเลิศ ที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า การจัดการเพื่อ นวัตกรรม 8 มุมมองเชิงระบบ 11

12 หลักคิด : 11 Core Values 11 8 6 10 1 4 5 7 2 3 9 Lead the organization
Systems Perspective มองเชิงระบบ Agility คล่องตัว Managing For Innovation เน้นนวัตกรรม 10 1 5 4 7 Focus on Future เน้นอนาคต Visionary Leadership นำอย่างมี วิสัยทัศน์ Customer Driven Excellence มุ่งเน้นลูกค้า Focus on Results & Creating Value เน้นผลลัพธ์ สร้างคุณค่า Org. & Personal Learning องค์กรเรียนรู้ 2 3 9 Social Responsibility รับผิดชอบ สังคม Valuing Employees & Partners ให้ความสำคัญ พนักงาน เครือข่าย Management By Fact ตัดสินด้วย ข้อเท็จจริง Strategic Leadership Execution Excellence Organizational Learning Lead the organization Manage the organization Improve the organization

13

14 ส่วนนี้ สัมพันธ์กับหมวด 4

15

16

17 ช่วยในการวิเคราะห์เครือข่าย และการสื่อสาร

18 ใช้วิเคราะห์ในหมวด 3

19

20

21

22

23

24 ภารกิจของผู้ประสานงาน
คือ การวิเคราะห์ภาพรวมขององค์กร


ดาวน์โหลด ppt ณ ห้องฟ้าตรัง 1 โรงแรม เอ็ม.พี. รีสอร์ท อ.เมือง จ.ตรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google