งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7.1-1 ร้อยละผู้ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7.1-1 ร้อยละผู้ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7.1-1 ร้อยละผู้ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
ร้อยละผู้ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ที่มา : IQA 53-54

2 7. 1-4 ร้อยละของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป
ร้อยละของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท-เอก ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (วัดจากระดับคุณภาพงานวิจัย แบบผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์) ปีการศึกษา ที่มา : IQA 53-54

3 7.1 – 5 ร้อยละหลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุงตามเกณฑ์
3 เมษายน 2560 7.1 – 5 ร้อยละหลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุงตามเกณฑ์ เป้าหมาย 100.0% ในปีการศึกษา 54 มีหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานตามกรอบ TQF จำนวน 3 หลักสูตร จาก 9 หลักสูตร แป๋ม ปีการศึกษา ที่มา : IQA 53-54

4 7.1-6 ร้อยละของงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ-นานาชาติ (วัดจากระดับคุณภาพงานวิจัย แบบผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์) ปีการศึกษา ที่มา : IQA 53-54

5 7.1-7 จำนวนชิ้นผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร
ปีการศึกษา ที่มา : สำนักบริหารการวิจัย

6 7.1-8 จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal
ปีปฏิทิน ที่มา : สำนักวิทยบริการ

7 7.2-1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี
ปีการศึกษา ที่มา : IQA 53-54

8 7.2-2 ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
ปีการศึกษา ที่มา : สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ

9 7.2-3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของคณะ
ที่มา : ตัวชี้วัดที่ , 3.1-6

10 7.2-4 จำนวนรางวัล เกียรติบัตรที่ให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ได้รับจากคณะและนอกคณะ

11 7.2-5 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า
ปีการศึกษา ที่มา : IQA 53-54

12 7.3-3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ
ปีการศึกษา

13 7.3-4 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร
ปีงบประมาณ ที่มา : รายงานประจำปี 2554

14 7.3-5 สรุปงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ ที่มา : รายงานประจำปี 2554

15 7.3-6 เงินรายได้ของคณะเทียบสัดส่วนการใช้งบเงินรายได้ต่องบดำเนินการทั้งหมด
ปีงบประมาณ ที่มา : รายงานประจำปี 2554

16 7.3-7 ร้อยละของการได้รับเงินรายได้เป็นไปตามเป้า
ปีงบประมาณ ที่มา : รายงานประจำปี 2554

17 7.3-8 รายรับ-รายจ่ายแต่ละหลักสูตร ปีงบประมาณ 2554

18 มิติที่ 7.4 ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน

19 7.3 – 1(1) การรับเข้า : ค่าคะแนนสูงสุดของนักเรียนจากการรับเข้าโดย Admission
4 2 5 3 1 5 6 3 2 ปีการศึกษา ที่มา :

20 7.4-1 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ
ปีการศึกษา ที่มา : IQA 53-54

21 3 เมษายน 2560 7.4 – 2 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และเฉพาะตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป้า IQA54 ร้อยละ 35 ปีการศึกษา ที่มา : IQA 53-54

22 3 เมษายน 2560 7.4 – 3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป้าหมาย IQA 80.0% แป๋ม ปีการศึกษา ที่มา : IQA 53-54

23 7.4 – 4 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด เป้าหมาย IQA 50.0% ปีงบประมาณ ที่มา : IQA 53-54

24 7.4 – 5 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด เป้าหมาย IQA 40.0% ปีงบประมาณ ที่มา : IQA 53-54

25 7.4 - 6 อัตราการลาออก ย้าย ของบุคลากร สายผู้สอน และสายสนับสนุน
3 เมษายน 2560 อัตราการลาออก ย้าย ของบุคลากร สายผู้สอน และสายสนับสนุน แป๋ม ดูใน OP จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา ที่มา : IQA 53-54

26 3 เมษายน 2560 7.4-7 ร้อยละบุคลากรสายผู้สอน เข้าร่วมประชุมวิชาการและสายสนับสนุนฝึกอบรม พัฒนาฯ OK ที่มา : รายงานประจำปี 2554

27 มิติที่ 7.5 ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ

28 7.5-3 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศและมาจากต่างประเทศ
จำนวน (คน) ปีการศึกษา ที่มา : IQA 53-54

29 7.5-4 จำนวน Visiting professor
จำนวน (คน) ปีการศึกษา ที่มา : QS University Rankings ปีการศึกษา 2554

30 7.5-5 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับเชิญ โดยสถาบันต่างประเทศ
จำนวน (คน) ปีการศึกษา ที่มา : อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

31 7.5-6 จำนวนนักศึกษานานาชาติ
จำนวน (คน) ปีการศึกษา ที่มา : IQA 53-54

32 มิติที่ 7.6 ด้านภาวะผู้นำ

33 3 เมษายน 2560 7.6 – 1 ร้อยละของโครงการ หรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อจำนวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด เป้าหมาย 25.0% 10/31 20/38 11/51 ปีการศึกษา ที่มา : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554

34 7.6-2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติราชการทั้งหมด
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติราชการทั้งหมด เป้าหมาย 90.0% ปีงบประมาณ ที่มา : รายงานประจำปี 2554 , กพร.54

35 7.6 -3 QS University Ranking in Life science & Biomedicine
อันดับ

36 7.6-4(1) สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ ที่มา : สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ

37 7.6-4(2) สรุปผลการตรวจประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551-2553
หมายเหตุ : ปีการศึกษา 54 คะแนนคณะประเมินตนเอง


ดาวน์โหลด ppt 7.1-1 ร้อยละผู้ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google