งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE โปรแกรมการจัดทำตารางสอนสำหรับภาควิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE โปรแกรมการจัดทำตารางสอนสำหรับภาควิชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-19 โปรแกรมการจัดทำตารางสอนสำหรับภาควิชา
นางสาวรัตติยา ฐานะสุนทรฤกษ์ รหัส นายเสฏฐวุฒิ แสนนาม รหัส อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล รศ. วนิดา แก่นอากาศ

2 เนื้อหาที่จะนำเสนอ ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ขอบเขตของโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุป

3 ที่มาและความสำคัญ การจัดทำตารางสอน เกี่ยวข้องกับหลายส่วนงานในมหาวิทยาลัย ตารางสอน สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักงานบริการการศึกษา ภาควิชา

4 DSS

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ศึกษาความต้องการและปัญหาในการจัดตารางสอน และวิธีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตารางสอน วิเคราะห์ปัญหาเพื่อออกแบบกระบวนการทำงาน ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมให้ตอบสนองตามความต้องการ

6 ขอบเขตของโครงการ โปรแกรมที่พัฒนาจะทำการวิเคราะห์และตัดสินใจในการจัดการตารางสอน รองรับการทำงานในระดับภาควิชา ใช้ข้อมูลวิชาเรียนของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกรณีศึกษา

7 บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การจัดตารางสอนอัตโนมัติแบบเลือกสรรได้โดยใช้จีนีติกอัลกอริทึม โปรแกรมที่มีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกับความต้องการ โปรแกรมจัดตารางสอน 6.03B โปรแกรม aScTimeTables Prime Timetable

8 โปรแกรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับความต้องการ
โปรแกรมจัดตารางสอน 6.03B ข้อเด่น สามารถแสดงตารางสอนของครู นักเรียน และห้องเรียนได้ทั้งแบบรวมและแบบแยกตามประเภท สามารถตรวจสอบการทับซ้อนของตาราง ข้อด้อย ต้องมีการกำหนดค่าเวลาในทุกคาบให้แน่นอน เหมาะสำหรับจัดตารางสอนในระดับโรงเรียนมากกว่าในระดับมหาวิทยาลัย ใช้การคลิกแล้วเพิ่มข้อมูล ปัญหาที่พบ ต้องมีการกำหนดค่าเวลาในทุกคาบให้แน่นอน ทำให้แต่ละชั้นปี แต่ละวิชาต้องมีชั่วโมงในการเรียนที่แน่นอน เหมาะสำหรับจัดตารางสอนในระดับโรงเรียนมากกว่าในระดับมหาวิทยาลัย เพราะในระดับโรงเรียน ห้องเรียนเดียวกันจะเรียนเหมือนกัน แต่ในระดับมหาวิทยาลัย ถึงแม้จะเป็นคณะเดียวกันและชั้นปีเดียวกันอาจจะมีวิชาเรียนไม่เหมือนกันก็ได้

9 โปรแกรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับความต้องการ
โปรแกรม aScTimeTables ข้อเด่น มีฟังก์ชันจัดตารางสอนอัตโนมัติตามเงื่อนไข แต่สามารถปรับเปลี่ยนเองได้ แจ้งเตือนเมื่อพบการเปลี่ยนแปลงที่ผิดเงื่อนไข มีพื้นที่พักวิชาเรียนที่ยังไม่ได้จัด ใช้สีในการแสดงแทนวิชาเรียน,อาจารย์,ห้องเรียน,นักเรียน ข้อด้อย ต้องตั้งเวลาแต่ละคาบให้แน่นอน สามารถแสดงและพิมพ์ตารางของ นักเรียน, อาจารย์, ห้องเรียน, วิชาเรียนทั้งแบบรวมและแบบแยกแต่ละประเภท สามารถส่งออกตารางในรูปแบบเอกสาร Microsoft Excel หรือ XML หรือบันทึกในรูปแบบ HTML และเผยแพร่บนเว็บไซต์ สามารถเปลี่ยนตารางเวลาโดยเลื่อนชั้นเรียนด้วยเมาส์ โดยจะมีการเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดเงื่อนไข สามารถยกเลิกหรือทำซ้ำการทำงานล่าสุดได้ สามารถสร้างรายงานคำนวณการขาด, การลางาน,การสอนแทน,การสอนเพิ่ม

10 โปรแกรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับความต้องการ
Prime Timetable ข้อเด่น จัดตารางสอนอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด และสามารถปรับเปลี่ยนเองได้ มีพื้นที่พักวิชาเรียนที่ยังไม่ได้จัด ใช้สีในการแสดงแทนวิชาเรียน,อาจารย์,ห้องเรียน,นักเรียน สามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายคน ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลล่าสุด ข้อด้อย ต้องตั้งเวลาแต่ละคาบให้แน่นอน ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเพื่อใช้งาน เมื่อมีการเปลี่ยนเวลาเรียนและหากมีการทับซ้อนกับเวลาที่มีอยู่แล้ว หรือผิดเงื่อนไขจะไม่ยินยอมให้เปลี่ยน สามารถส่งออกตารางเรียนได้ในรูปแบบ XML หรือ รูปภาพ jpeg สามารถแสดงตารางของแต่ละวิชา แต่ละห้องเรียน และของอาจารย์แต่ละคน เนื่องจากอยู่บนเว็บไซต์จึงสะดวกในการสร้างตารางโดยมีผู้ใช้หลายคนสามารถช่วยกันพัฒนา และข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลล่าสุด

11 สรุป การจัดตารางสอนมีปัจจัยและเงื่อนไขหลายอย่างที่ต้องนำมาวิเคราะห์
ตารางสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และการเปลี่ยนแปลงต้องไม่ให้ส่งผลต่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนอยู่ก่อน ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดทำตารางสอนสำหรับภาควิชา โดยระบบสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

12 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
สรุป ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 2553 2554 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. วางแผนและออกแบบโปรแกรมต้นแบบ เพื่อดูความเหมาะสมที่จะนำไปพัฒนาต่อ วิเคราะห์สิ่งที่ออกแบบเพื่อตรวจดูความเป็นไปได้และความถูกต้อง สร้างและทดสอบระบบ โดยทดสอบกับข้อมูลจริงของวิชาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ทดสอบระบบกับข้อมูลจริงของวิชาในภาคการศึกษาที่ 2/2553 และปรับปรุงแก้ไข วิเคราะห์และสรุปผลการพัฒนาโปรแกรม เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 2553 2554 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ศึกษาข้อมูลปัญหาและความต้องการในการจัดตารางสอนของภาควิชา ส่วนที่จะทำการดำเนินการต่อไป ส่วนที่ได้ดำเนินการแล้ว

13 Q&A Thank You


ดาวน์โหลด ppt COE โปรแกรมการจัดทำตารางสอนสำหรับภาควิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google