งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายชยกร พิมพานนท์ นางสาวนพวรรณ์ ไสลรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายชยกร พิมพานนท์ นางสาวนพวรรณ์ ไสลรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2009-28 ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล OPD Management for Hospital System
โดย นายชยกร พิมพานนท์ นางสาวนพวรรณ์ ไสลรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : รศ. วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : รศ.วิโรจน์ ทวีปวรเดช ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ
ขอบเขตของโครงการ แผนการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ความคืบหน้าของโครงการ สิ่งที่จะดำเนินการต่อ

3 หลักการและเหตุผล

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

5 ขอบเขตของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

6 แผนการดำเนินงาน

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

8 ความคืบหน้าของโครงการ
ศึกษาระบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลและระบบที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล ออกแบบ use case และ Data Flow Diagram

9 ระบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล

10 ระบบที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล
Hospital OS iMed® Hospital 2000 Hospitus โปรแกรมระบบโรงพยาบาล (HIS)

11 ตัวอย่าง use case ของโปรแกรม

12 Data Flow Diagram

13 สิ่งที่จะดำเนินการต่อ
ออกแบบการทำงานของระบบเพิ่มเติม ทำ User Interface ของโปรแกรม เขียนและทดสอบโปรแกรม

14 Thank you Q&A


ดาวน์โหลด ppt โดย นายชยกร พิมพานนท์ นางสาวนพวรรณ์ ไสลรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google