งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ปรึกษาวัยรุ่นอัจฉริยะ ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ Intelligent Counselor on Studying Aboard โดย นางสาวช่อเพชร มหาเพชร 453040653-2 นายธนภัทร จามพฤกษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ปรึกษาวัยรุ่นอัจฉริยะ ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ Intelligent Counselor on Studying Aboard โดย นางสาวช่อเพชร มหาเพชร 453040653-2 นายธนภัทร จามพฤกษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ปรึกษาวัยรุ่นอัจฉริยะ ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ Intelligent Counselor on Studying Aboard
โดย นางสาวช่อเพชร มหาเพชร นายธนภัทร จามพฤกษ์

2 ทีมงาน นางสาว ช่อเพชร มหาเพชร รหัส 453040653-2 นาย ธนภัทร จามพฤกษ์
นางสาว ช่อเพชร มหาเพชร รหัส นาย ธนภัทร จามพฤกษ์ รหัส อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ร่วมประเมิน ผศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช ดร. นวภัค เอื้ออนันต์

3 Agenda ที่มา วัตถุประสงค์ พื้นฐานความรู้ การทำงานของโปรแกรม
การพัฒนาโปรแกรม ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ Demo คำถาม

4 ที่มา ความต้องการในการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา
การขาดแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา เมือง และวิถีชีวิต การขาดคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถให้คำแนะนำได้จริงเปรียบเสมือนการให้คำแนะนำของมนุษย์ด้วยภาษาไทยผ่านทางหน้าเว็บ 2. เพื่อนำเอาเทคโนโลยีด้านระบบอัจริยะมาประยุกต์ใช้เพื่อถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน

6 พื้นฐานความรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CHAT BOT ALICE AIML

7 การทำงานของโปรแกรม Knowledge Base Input Thai Breaker Output

8 การพัฒนาโปรแกรม โปรแกรมตัดคำภาษาไทย

9 การพัฒนาโปรแกรม (ต่อ)
Knowledge Base USA MASSACHUSETTS OTHER UNIVERSITY OTHER STATES MIT OTHER DEPARTMENT ENGINEER

10 การพัฒนาโปรแกรม (ต่อ)
User Interface

11 ปัญหาที่พบ การพัฒนาโปรแกรมตัดคำภาษาไทยล่าช้า ทำให้การออกแบบฐานข้อมูลขาดความแน่นอน ความไม่ชำนาญในภาษา AIML ฐานข้อมูลที่มีขอบเขตขนาดใหญ่ ทำให้ไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างครอบคลุม การใช้ภาษาพูดในการป้อนคำถาม

12 ข้อเสนอแนะ สำหรับการใช้งานจริง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ และมีข้อมูลที่มากพอ ซึ่งถ้ามีรายละเอียดของข้อมูลมากก็จะทำให้การตอบคำถามของ bot ใกล้เคียงกับคำถามมากขึ้นด้วย

13 เอกสารอ้างอิง จิรวัฒน์ จันทร์เพ็งเพ็ญ, ภาณุวัฒน์ สิงหหาญ. เอกสารสัมมนาคอมพิวเตอร์ การพัฒนาความรู้ด้วย AIML. A.L.I.C.E. Artificial Intelligence Foundation. (2005) . [Online]. Available from URL: Hui's BLOG. (2005). [Online]. Available from URL: html Tanthai.com (2005) . [Online]. Available from URL:

14 :: DEMO ::

15 :: คำถาม ? ::


ดาวน์โหลด ppt ที่ปรึกษาวัยรุ่นอัจฉริยะ ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ Intelligent Counselor on Studying Aboard โดย นางสาวช่อเพชร มหาเพชร 453040653-2 นายธนภัทร จามพฤกษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google