งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน
ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผลการเรียนของนักศึกษา Interactive Voice Response System for Students' Grades Notification ผู้จัดทำโครงการ 1. นายธนวัฒน์ กันพานิชย์ 2. นายวิทวัฒน์ วะสุรี อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ.พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ผศ.วิโรจน์ ทวีปวรเดช

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ที่มาและเป้าหมายของโครงการ โครงสร้างของระบบ
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ฟังก์ชันการทำงานของระบบตอบรับอัตโนมัติ ฟังก์ชันการทำงานของเว็บเซอร์วิส การสำรองข้อมูลจากสำนักทะเบียน ความคืบหน้าของโครงการ ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข แผนการดำเนินงานต่อไป การแสดงการทำงานของโปรแกรม

3 ที่มาและเป้าหมายของโครงการ
ฐานข้อมูลผลการเรียนฝั่งสำนักทะเบียน ฐานข้อมูลผลการเรียนฝั่งระบบตอบรับอัตโนมัติ ที่มาและเป้าหมาย ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยมีช่องที่จะให้ นศ. เข้าไปดูเกรดได้เพียงช่องทางเดียวนั้นคือ ผ่านทางเว็บไซต์[1] เมื่อมีนักศึกษาเข้ามาดูเกรดพร้อมกัน[2]เป็นจำนวนมากๆ ผลที่ตามมาคือ [3] เว็บล่มเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ทำงานหนัก เพื่อแก้ปัญหาในส่วนนี้จึงได้มีโครงการนี้ขึ้นมา [4]เพื่อลดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ของสำนักทะเบียน โดยการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกรดขึ้นมาอีก 1 ตัว และเพิ่มข่องทางในการดูเกรด คือ [5]ใช้โทรศัพท์เข้าไปฟังเกรด ด้วยความสะดวกของโทรศัพท์ที่สามารถใช้ได้ทุกที่และมีใช้ทุกคน [6] จึงทำให้ นศ. หันมาใช้ช่องทางนี้จึงเป็นผลให้[7]ลดการทำงานของฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนลงได้ และเป็นการเพิ่ม application เกี่ยวกับ VoIP ที่มี่การนำเอา เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสและเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดเข้ามาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน

4 โครงสร้างของระบบ ฐานข้อมูลฝั่งสำนักทะเบียน USER
TTS Web Services USER เริ่มต้นระบบจะทำการดึงข้อมูลที่เกี่ยวกับเกรดของ นศ [1]จากฐานข้อมูลของสำนักทะเบียน มาเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลสำรองของระบบตอบรับอัตโนมัติก่อน เพื่อรอให้บริการ [2] เมื่อมีผู้ใช้โทรเข้ามาที่ระบบ จะมี IVP เป็นตัวจัดการในเรื่องการตรวจสอบผู้ใช้ และควบคุมเมนูของการทำงาน [3] จากนั้นจะส่งคำร้องขอข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการไปยังฐานข้อมูลของระบบตอบรับ [4] จากนั้นข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยังที่แปลงเสี่ยง TTS เมื่อแปลงเสียงเสร็จ TTS ก็จะส่ง [5] ผลลัพธ์กลับไปให้ผู้ที่โทรเข้ามาได้ฟัง ฐานข้อมูลฝั่งระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR

5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
trixbox 2.3 (Open Source) Asterisk โอเพนซอร์ส IP PBX ซอฟต์แวร์ freePBX หน้าเว็บที่เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใช้งาน trixbox X-Lite 3.0 for Windows (Free Software) MySQL Database Server (Open Source) Vaja Web Services

6 ฟังก์ชันการทำงานของระบบตอบรับอัตโนมัติ
Web Services ฟังก์ชันการทำงานของระบบตอบรับอัตโนมัติ จะมีการสร้างคลาสชื่อว่า StudentInfo ซึ่ง extends คลาสชื่อว่า AGI ซึ่งเป็น API ของ Asterisk ที่สามารถเรียกใช้งานได้ แล้วก็จะมีสคริปต์ของ IVR มาเรียกใช้งานคลาสนี้ โดยในคลาสจะมีเมธอดให้เรียกใช้งานได้แก่ ฟังก์ชันในการรับสายและวางสาย ฟังก์ชันเกี่ยวกับเมนู ฟังก์ชันเกี่ยวกับการรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน ฟังก์ชันเกี่ยวกับการดึงข้อมูลผลการเรียนซึ่งจะเรียกจาเว็บเซอร์วิส และฟังก์ชันเกี่ยวกับการแปลงข้อความเป็นเสียงซึ่งเรียกใช้วาจาเว็บเซอร์วิส Vaja IVR

7 ฟังก์ชันการทำงานของเว็บเซอร์วิส
Web Services Database ฟังก์ชันการทำงานของเว็บเซอร์วิส จะมีการสร้างคลาสชื่อว่า StudentInfo ซึ่งก็จะมีสคริปต์ที่ให้บริการเว็บเซอร์วิสมาเรียกใช้งานคลาสนี้ โดยในคลาสจะมีเมธอดให้เรียกใช้งานโดยจะดึงข้อมูลของนักศึกษาจากฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนและคืนค่าเป็นข้อมูล XML

8 การสำรองข้อมูลจากสำนักทะเบียน
ฐานข้อมูลผลการเรียนฝั่งสำนักทะเบียน ฐานข้อมูลผลการเรียนฝั่งระบบตอบรับอัตโนมัติ เราจะดั้มข้อมูลจากฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนมาเก็บไว้ในฐานข้อมูลของระบบตอบรับอัตโนมัติและเข้าถึงฐานข้อมูลของระบบตอบรับอัตโนมัติ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำเราใช้การเข้าถึงฐานข้อมูลจำลองของสำนักทะเบียนโดยตรงก่อน เพื่อพัฒนาให้ระบบทำงานได้ จากนั้นค่อยทำในส่วนของการ ดั้มฐานข้อมูล และเปลี่ยนฐานข้อมูลไปใช้ของระบบตอบรับอันโนมัติแทน

9 ความคืบหน้าของโครงการ
ได้ทำการพัฒนาในส่วนของระบบตอบรับอัตโนมัติ เว็บเซอร์วิส และการสำรองข้อมูลจากสำนักทะเบียน ต่อไปก็จะเป็นการทดสอบการทำงานของระบบ และปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จากนั้นก็จัดทำรายงานและคู่มือการใช้งานโปรแกรม

10 ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข
Vaja Web Service ไม่สามารถเรียกใช้งานได้บางครั้ง การแปลงข้อมูลเป็นเสียงใช้เวลานาน แนวทางแก้ไข นำโปรแกรม Vaja มาพัฒนา Web Service เอง อาจจะใช้วิธีแปลงข้อมูลเป็นเสียงไว้ก่อนจะให้บริการ ปัญหาที่พบคือการเรียกใช้ Vaja Web Service จากเนคเทคไม่สามารถเรียกใช้งานได้ในบางครั้ง ซึ่งได้แก้ปัญหาคือนำโปรแกรมวาจามาพัฒนา Web Service เอง และในการแปลงข้อมูลเป็นเสียงใช้เวลานานซึ่งอาจจะใช้วิธีการแปลงข้อมูลเป็นเสียงไว้ก่อนให้บริการ

11 แผนการดำเนินงานต่อไป
ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของระบบตอบรับอัตโนมัติ ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของเว็บเซอร์วิส ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของการสำรองข้อมูลจากสำนักทะเบียน แผนการดำเนินงานต่อไปคือ ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของระบบตอบรับอัตโนมัติ ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของเว็บเซอร์วิส ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของการสำรองข้อมูลจากสำนักทะเบียน

12 การแสดงการทำงานของโปรแกรม

13 คำถามและข้อเสนอแนะ

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google