งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น Development of Customer Relationship Management System for Khon Kaen University นายจักรพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น Development of Customer Relationship Management System for Khon Kaen University นายจักรพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น Development of Customer Relationship Management System for Khon Kaen University นายจักรพงษ์ รุ่งกำจัด รหัส นางสาวภัทราภรณ์ โคตรบุตร รหัส

2 หัวข้อนำเสนอ ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ
แผนการดำเนินงาน งานที่ดำเนินการ งานที่จะดำเนินการต่อไป

3 ที่มาของโครงการ การนำเทคโนโลยีบริหารและจัดการลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาช่วยในการให้บริการ ตอบ คำถามและอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4 วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ
พัฒนาระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร หรือบุคคลทั้งภายในและภายนอก ขอบเขตของโครงการ ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ พัฒนาในรูปแบบของ Web-based Application สามารถบันทึก เก็บข้อมูลของปัญหา และผู้ที่มาใช้บริการ

5 แผนการดำเนินงาน แผนงาน ลำดับ ศึกษาค้นคว้า,รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
2552 2553 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 1 ศึกษาค้นคว้า,รวบรวมข้อมูล 2 วิเคราะห์ข้อมูล 3 ออกแบบการทำงานของระบบ 4 พัฒนา Web Application 5 ทดสอบและปรับปรุงระบบ 6 สรุปผลและจัดทำคู่มือ การใช้งาน

6 งานที่ดำเนินการ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management )

7 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management )
ความหมายของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการจัดการ หลักการสำคัญในการบริหาร กระบวนการของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ประโยชน์ของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

8 ขอบเขตการพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานสาธารณูปการ (ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์) แจ้ง - ซ่อม KKU-FMIS ถาม – ตอบ บริการเครือข่าย คลังความรู้องค์กร สืบค้นข้อมูล (เน้นใช้งานสำหรับ call center) ส่วนของงาน ถาม – ตอบ อาจจะทำในลักษณะของ FAQ

9 งานที่จะดำเนินการต่อไป
รวบรวมข้อมูลจริงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ทางศูนย์คอมได้รับ รวมรวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆที่ทางศูนย์คอมได้รับ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อทำการแยกหมวดหมู่ ออกแบบฐานข้อมูลโดยอาศัยการอ้างอิงจากข้อมูลที่รวบรวมมาได้

10 คำถาม ? Thank You


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น Development of Customer Relationship Management System for Khon Kaen University นายจักรพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google