งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์และใช้รหัส ICD ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์และใช้รหัส ICD ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์และใช้รหัส ICD ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด
ผศ. ดร. นพ. วรรษา เปาอินทร์ 27 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

2 การใช้รหัส ICD ในปัจจุบัน
1. ใช้ส่งเบิกเงิน 2. ใช้นับทำสถิติการเจ็บป่วย สถิติการตาย ทำอะไรได้อีกไหม ?

3 เพิ่มการใช้ประโยชน์จากรหัส ICD
นำมาวิเคราะห์เพื่อค้นหา 1. ความรู้ใหม่ 2. โอกาสพัฒนา

4 เรารู้หรือไม่ว่า ผู้ป่วยกลุ่มโรคใด มารักษากับเรามากที่สุด? ทำไม? ควรพัฒนาอย่างไร? ทำให้ลด? ทำให้เพิ่ม? ไม่ต้องทำอะไร?

5 สิ่งที่ควรใช้วิเคราะห์ร่วมกับรหัส ICD
เพศ อายุ ที่อยู่ ของผู้ป่วย ค่าใช้จ่าย หรือ กำไร ต้นทุนด้าน ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่า Lab ฯลฯ ผลการรักษา โรคแทรกซ้อน คิวรอการรักษา

6 ตัวอย่างการวิเคราะห์และสร้างโอกาส
ผู้ป่วย ต้อกระจกนิยมมาใช้บริการมากที่สุด เป็นเพศหญิง 40% ชาย 60% อายุ ปี ส่วนใหญ่อยู่ใน ปทุมธานี อยุธยา การรักษาแต่ละราย ได้กำไรเฉลี่ย 4,000 บาท ผลการรักษาค่อนข้างดี มีอัตราเกิดโรคแทรก 3% คิวรอการผ่าตัดเฉลี่ย 55 วัน จะพัฒนาอย่างไร ?

7 เรารู้หรือไม่ว่า ผู้ป่วยในของเรามีโรคแทรกซ้อนเป็นโรคในกลุ่มรหัสใดมากที่สุด โรคแทรกซ้อนใดเพิ่มโอกาสเสียชีวิตมากที่สุด ควรพัฒนาอย่างไร?

8 สิ่งที่ควรใช้วิเคราะห์
วิเคราะห์โรคแทรกซ้อนรวมทุกราย วิเคราะห์แยกตาม กลุ่มอายุ, เพศ โรคหลัก, การผ่าตัด แผนกที่รักษา

9 คลังความรู้ของโรงพยาบาล
เราสามารถนำข้อมูลการให้รหัส ICD ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มาสร้างเป็นคลังความรู้ได้โดยง่าย คลังความรู้นี้ สามารถ ใช้ค้นหาโอกาสพัฒนา ใช้ทำสถิติ แบบ On Demand ใช้ช่วยทำวิจัย และสร้างผลงานทางวิชาการของบุคลากรในโรงพยาบาล

10 ขั้นตอนการสร้างคลังความรู้
จัดเตรียมข้อมูลให้พร้อม นำข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมสร้างคลังความรู้ นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ

11 1. การจัดเตรียมข้อมูล กำหนดข้อมูลที่ต้องใช้ทั้งหมด
เปิดข้อมูลใน excel spreadsheet ตรวจสอบข้อมูลไม่ให้มีแถวว่าง หรือ สดมภ์ว่าง สร้างสดมภ์ที่ต้องการวิเคราะห์เพิ่มเติม ตั้งชื่อสดมภ์ให้อ่านแล้วเข้าใจได้โดยง่าย ย้ายหรือลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ใช้การไม่ได้

12 ตัวอย่างข้อมูลที่เตรียมทำไปสร้างคลังความรู้
ข้อมูลรหัสกลุ่มโรคทุกประเภทและรหัสผ่าตัดของผู้ป่วยแต่ละราย

13 2. นำข้อมูลเข้าสู่คลังความรู้
เปิดโปรแกรมคลังความรู้ นำเข้าข้อมูล ตรวจสอบการเชื่อมโยงของตารางต่าง ปรับแก้ไขถ้าพบข้อผิดพลาด

14 3. นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ
กราฟแท่ง กราฟวงกลม ตาราง ระบบค้นหาข้อมูลที่ต้องการ จัดระเบียบหน้าต่างที่นำเสนอ พร้อมนำไปใช้งาน !

15 กราฟแท่ง แสดงจำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา จำแนกตามปีที่รับ
กราฟแท่ง แสดงจำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา จำแนกตามปีที่รับ

16 กราฟวงกลม แสดงจำนวนผู้ป่วยจำแนกตามช่วงอายุ
กราฟวงกลม แสดงจำนวนผู้ป่วยจำแนกตามช่วงอายุ

17 ตารางแสดงรายละเอียดวันนอนโรงพยาบาล

18 ระบบค้นหาปีที่รับไว้ในโรงพยาบาล และกลุ่มโรค

19 ตัวอย่างคลังความรู้ นำเสนอตัวอย่าง

20 Workshop สอนการสร้างคลังความรู้ด้าน ICD ของโรงพยาบาล
เปิดสอน 3 รุ่นๆ ละ 30 คน ครั้งละ 3 วัน พุธ ถึง ศุกร์ ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2557 ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท สอนการสร้างคลังความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จนำไปใช้ได้จริง ผู้เรียนต้องเตรียมข้อมูลจริง (บางส่วน) มาให้พร้อม ข้อมูลการให้รหัส ICD ของผู้ป่วยแต่ละราย ข้อมูลค่ารักษาของผู้ป่วยแต่ละราย ข้อมูลอื่นๆ เช่น แผนก แพทย์ ที่ดูแลผู้ป่วย เปิดรับจองที่นั่ง โดยลงชื่อได้ที่ Booth ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์และใช้รหัส ICD ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google