งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Comprehensive Insurance System ระบบประกันเบ็ดเสร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Comprehensive Insurance System ระบบประกันเบ็ดเสร็จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Comprehensive Insurance System ระบบประกันเบ็ดเสร็จ
นายมติชน แสนสิงห์ เลขประจำตัว นายยุทธศักดิ์ อวงรัมย์ เลขประจำตัว

2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
สรุป ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ การออกแบบและพัฒนาระบบ หัวข้อ 1 2 3 4 5

3 ที่มาและความสำคัญ ความสำคัญและที่มาของโครงการ ขอบเขตของโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบตัวแทน ขายประกัน 2. นำข้อมูลที่บันทึกในฐานข้อมูลไปใช้ในการจัดการและ ออกเอกสารที่สำคัญได้

5 การขายประกันแบบปรกติ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บริษัทตัวแทนขายประกัน ลูกค้า ตัวแทนบริษัทประกันภัย บริษัทประกัน การขายประกันแบบปรกติ

6 การขายประกันของบริษัทตัวแทนขายประกัน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ตัวแทนบริษัทตัวแทนขายประกันภัย บริษัทตัวแทนขายประกัน บริษัทประกันภัยหลายๆ บริษัท การขายประกันของบริษัทตัวแทนขายประกัน

7 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การทำงานของบริษัทตัวแทนขายประกัน ต่อทะเบียน
เลือกรายการ ต่อทะเบียน ประกันรถ อื่นๆ ออกใบแจ้งยอด ลูกค้า ตัวแทน ออกใบเสร็จ

8 ความสัมพันธ์ของ ลูกค้า ตัวแทน และรถยนต์
การออกแบบและพัฒนาระบบ การออกแบบฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของ ลูกค้า ตัวแทน และรถยนต์

9 การออกแบบและพัฒนาระบบ
ชื่อเขตข้อมูล ชนิดเขตข้อมูล ID Autonumber ทะเบียน Text จังหวัด Number(Double) เลขตัวถึง ยี่ห้อ CarCode Type ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง วันจดทะเบียน Date/Time มีผลถึง ค่าภาษี ตัวแทน บริการ CostLate checkup checkpassCarID Yes/No scan Note โครงสร้างข้อมูล ตาราง tblCarDB

10 หน้าหลักของระบบประกันเบ็ดเสร็จ
การออกแบบและพัฒนาระบบ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบประกันเบ็ดเสร็จ หน้าหลักของระบบประกันเบ็ดเสร็จ

11 หน้าหลักของส่วนข้อมูลรถยนต์
การออกแบบและพัฒนาระบบ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบประกันเบ็ดเสร็จ หน้าหลักของส่วนข้อมูลรถยนต์

12 หน้าแบบบันทึกข้อมูลรถยนต์
การออกแบบและพัฒนาระบบ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบประกันเบ็ดเสร็จ หน้าแบบบันทึกข้อมูลรถยนต์

13 หน้าหลักของส่วนข้อมูลรถยนต์
การออกแบบและพัฒนาระบบ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบประกันเบ็ดเสร็จ หน้าหลักของส่วนข้อมูลรถยนต์

14 การออกแบบและพัฒนาระบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบประกันเบ็ดเสร็จ ใบแจ้งยอด

15 การออกแบบและพัฒนาระบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบประกันเบ็ดเสร็จ ใบเสร็จ

16 ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม

17 สรุปและข้อเสนอแนะ สรุป ข้อเสนอแนะ

18 Thank you! Contact Address: Prof. Somchai Doe Tel: Email:


ดาวน์โหลด ppt Comprehensive Insurance System ระบบประกันเบ็ดเสร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google