งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE โปรแกรมการจัดการตารางสอนสำหรับภาควิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE โปรแกรมการจัดการตารางสอนสำหรับภาควิชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-19 โปรแกรมการจัดการตารางสอนสำหรับภาควิชา
นางสาวรัตติยา ฐานะสุนทรฤกษ์ รหัส นายเสฏฐวุฒิ แสนนาม รหัส อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล รศ. วนิดา แก่นอากาศ

2 เนื้อหาที่จะนำเสนอ ภาพรวมของโครงการ แผนงานที่ได้ดำเนินการแล้ว
แผนงานที่จะดำเนินการต่อไป สรุป

3 ภาพรวมของโครงการ ออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้ในการจัดการตารางสอนของภาควิชา
จัดทำตารางสอนในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา แก้ไขตารางสอนในช่วงการลงทะเบียน จัดพิมพ์รายงานต่างๆ Web Application PHP MySQL

4 แผนงานที่ได้ดำเนินการแล้ว
ออกแบบ Data Flow Diagram ออกแบบฐานข้อมูล สร้าง Flow Chart ออกแบบ User Interface

5 Data Flow Diagram

6 สำนักทะเบียน คณะ ภาควิชา ภาควิชา

7

8 คณะ ภาควิชา

9 ภาควิชา สำนักทะเบียน

10 สำนักทะเบียน ภาควิชา 10

11 User Interface

12 แผนงานที่จะดำเนินการต่อไป
ศึกษาและพัฒนา Algorithm ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดการตารางสอน พัฒนาระบบให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการ ปรับปรุง User Interface ทดสอบระบบ โดยทดสอบกับข้อมูลจริงของภาควิชา แก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงระบบให้เหมาะสม

13 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
สรุป ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 2553 2554 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ศึกษาข้อมูลปัญหาและความต้องการในการจัดตารางสอนของภาควิชา วางแผนและออกแบบโปรแกรมต้นแบบ เพื่อดูความเหมาะสมที่จะนำไปพัฒนาต่อ วิเคราะห์สิ่งที่ออกแบบเพื่อตรวจดูความเป็นไปได้และความถูกต้อง สร้างและทดสอบระบบ โดยทดสอบกับข้อมูลจริงของวิชาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ทดสอบระบบกับข้อมูลจริงของวิชาในภาคการศึกษาที่ 2/2553 และปรับปรุงแก้ไข วิเคราะห์และสรุปผลการพัฒนาโปรแกรม เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 2553 2554 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ศึกษาข้อมูลปัญหาและความต้องการในการจัดตารางสอนของภาควิชา วางแผนและออกแบบโปรแกรมต้นแบบ เพื่อดูความเหมาะสมที่จะนำไปพัฒนาต่อ ส่วนที่จะทำการดำเนินการต่อไป ส่วนที่ได้ดำเนินการแล้ว

14 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
สรุป ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 2553 2554 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ศึกษาข้อมูลปัญหาและความต้องการในการจัดตารางสอนของภาควิชา วางแผนและออกแบบโปรแกรมต้นแบบ เพื่อดูความเหมาะสมที่จะนำไปพัฒนาต่อ วิเคราะห์สิ่งที่ออกแบบเพื่อตรวจดูความเป็นไปได้และความถูกต้อง สร้างและทดสอบระบบ โดยทดสอบกับข้อมูลจริงของวิชาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ทดสอบระบบกับข้อมูลจริงของวิชาในภาคการศึกษาที่ 2/2553 และปรับปรุงแก้ไข วิเคราะห์และสรุปผลการพัฒนาโปรแกรม เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ

15 Q&A Thank You


ดาวน์โหลด ppt COE โปรแกรมการจัดการตารางสอนสำหรับภาควิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google