งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล
COE ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล Out Patient Management for Hospital System

2 นางสาวนพวรรณ์ ไสลรัตน์ 493041132-9 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
โดย นายชยกร พิมพานนท์ นางสาวนพวรรณ์ ไสลรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ รศ. วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

3 หัวข้อนำเสนอ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ แผนการดำเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการ ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา แผนงานที่จะดำเนินงานต่อ

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารโรงพยาบาล ซึ่งรองรับการทำงานในส่วนของ OPD พัฒนาโปรแกรมที่ทำงานในลักษณะ Client-Server และเป็นลักษณะ Web based

5 ขอบเขตของโครงการ พัฒนาโปรแกรมให้รองรับการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกผู้ป่วยนอก (OUTPATIENT DEPARTMENT : OPD) ซึ่งโรงพยาบาลทดสอบคือ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้โปรแกรมระบบบริหารและจัดการโรงพยาบาลซึ่งรองรับการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกผู้ป่วยนอก (OUTPATIENT DEPARTMENT : OPD) ที่ทำงานในลักษณะ Client-Server ซึ่งเป็นลักษณะ Web based สำหรับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด.

7 แผนการดำเนินงาน

8 ความคืบหน้าของโครงการ
การพัฒนา Source code โปรแกรม ส่วนของการจัดการข้อมูลผู้ป่วย ส่วนของการลงทะเบียนตรวจรักษา ส่วนของการซักประวัติผู้ป่วย ส่วนของการบันทึกผลการตรวจรักษา

9 การพัฒนา Source code โปรแกรม
ส่วนของการจัดการข้อมูลผู้ป่วย ส่วนของการลงทะเบียนตรวจรักษา ส่วนของการซักประวัติผู้ป่วย ส่วนของการบันทึกผลการตรวจรักษา

10 ส่วนของการจัดการข้อมูลผู้ป่วย
ส่วนของการค้นหาข้อมูลผู้ป่วย

11 ส่วนของการจัดการข้อมูลผู้ป่วย
ส่วนของเพิ่มข้อมูลผู้ป่วย

12 การพัฒนา Source code โปรแกรม
ส่วนของการจัดการข้อมูลผู้ป่วย ส่วนของการลงทะเบียนตรวจรักษา ส่วนของการซักประวัติผู้ป่วย ส่วนของการบันทึกผลการตรวจรักษา

13 ส่วนของการลงทะเบียนตรวจรักษา
ส่วนของการลงทะเบียนส่งตรวจ

14 ส่วนของการลงทะเบียนตรวจรักษา
การเพิ่มสิทธิการรักษา

15 ส่วนของการลงทะเบียนตรวจรักษา
ส่วนของหน้าห้องตรวจก่อนตรวจรักษา

16 การพัฒนา Source code โปรแกรม
ส่วนของการจัดการข้อมูลผู้ป่วย ส่วนของการลงทะเบียนตรวจรักษา ส่วนของการซักประวัติผู้ป่วย ส่วนของการบันทึกผลการตรวจรักษา

17 ส่วนของการซักประวัติผู้ป่วย

18 ส่วนของการซักประวัติผู้ป่วย
ส่วนของประวัติการซักประวัติผู้ป่วย

19 การพัฒนา Source code โปรแกรม
ส่วนของการจัดการข้อมูลผู้ป่วย ส่วนของการลงทะเบียนตรวจรักษา ส่วนของการซักประวัติผู้ป่วย ส่วนของการบันทึกผลการตรวจรักษา

20 ส่วนของการบันทึกผลการตรวจรักษา

21 ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา
การ Design Interface ส่วนของการกรอกข้อมูลของแพทย์ การ Design Database ให้รองรับการทำงานของโปรแกรม วิธีแก้ปัญหา ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ปรึกษาผู้รู้และนำมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม

22 แผนงานที่จะดำเนินงานต่อ

23 COE Q&A Thank you


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google