งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีฐานข้อมูลสำนักงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีฐานข้อมูลสำนักงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีฐานข้อมูลสำนักงาน
บทที่ 8

2 1. ความหมายของฐานข้อมูล Database
เป็นที่เก็บรวบรวมรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ทะเบียนนักศึกษา จะมีข้อมูลเกี่ยวกับนึกศึกษา รายวิชาที่ลงทะเบียน เกรด เป็นต้น

3 2. องค์ประกอบของฐานข้อมูล
Hardware Software Data People Procedure

4 องค์ประกอบของฐานข้อมูล
Hardware คอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ หน่วยแสดงผล หน่วยรับข้อมูล พร้อมต่อการใช้งาน

5 องค์ประกอบของฐานข้อมูล
Software โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล DBMS

6 องค์ประกอบของฐานข้อมูล
Data ข้อมูล เป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีความปลอดภัย

7 องค์ประกอบของฐานข้อมูล
People User Operator Programmer System Analyst Database Administrator

8 องค์ประกอบของฐานข้อมูล
Procedure ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องวางแผนการปฏิบัติงาน เช่น วิเคราะห์ระบบ . วางโครงสร้าง . พัฒนาโปรแกรมจัดการข้อมูล . นำไปใช้งาน . สรุปผล

9 3. การพัฒนาข้อมูลในสำนักงาน
กระบวนการหรือวงจรใจการพัฒนาฐานข้อมูล Database Life Cycle ,DBLC มี 6 ขั้นตอน

10 Database Life Cycle ,DBLC
การศึกษาเบื้องต้นเพื่อจัดทำฐานข้อมูล (Database initial study) การออกแบบฐานข้อมูล (Database design) การจัดทำและนำข้อมูลสู่ฐานข้อมูล (implement & Loading)

11 Database Life Cycle ,DBLC
การทดสอบประเมินผล (Testing and evaluation) การใช้งานฐานข้อมูล (Operation) การบำรุงรักษา (Maintenance)

12 3.1 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อจัดทำฐานข้อมูล
วิเคราะห์องค์การ การกำหนดปัญหาและเงื่อนไข การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดขอบเขต

13 3.2 การออกแบบฐานข้อมูล ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของการออกแบบฐานข้อมูล (ส่วนของธุรกิจ,ส่วนของนักออกแบบ)

14 ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลมี 4 ขั้นตอน
ออกแบบระดับแนวคิด การเลือกโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ออกแบบระดับตรรกะ ออกแบบระดับกายภาพ

15 การออกแบบระดับแนวคิด
คิดไว้ก่อนว่าต้องการอะไรบ้าง เช่น ผลลัพธ์ การออกแบบสอบถาม เป็นต้น สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลจำลอง เอนทิตี้ แอตทริบิวต์ ความสัมพันธ์

16 การเลือกโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล DBMS
ค่าใช้จ่าย เช่น ราคาของโปรแกรม ค่าลิขสิทธิ์ คุณสมบัติของโปรแกรม ทำอะไรได้บ้าง โครงสร้างฐานข้อมูล ความสามารถใช้กับหลายเพลตฟอร์ม การใช้ทรัพยากรของโปรแกรม

17 การออกแบบระดับตรรกะ เป็นการจำลองที่ออกแบบไว้ให้เป็นโครงสร้างตามโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่เลือกไว้

18 การออกแบบระดับกายภาพ
เช่นการกำหนดตำแหน่งฐานข้อมูลที่จะบันทึก หรือเริ่มการติดตั้งโปรแกรม

19 3.3 การจัดทำและนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล
การกำหนดเนื้อที่เพื่อจัดเก็บตารางต่างๆ นำข้อมูลจัดเก็บในตาราง กำหนดความปลอดภัยให้กับฐานข้อมูล

20 3.4 การทดสอบและประเมินผล
ทดสอบก่อนนำไปใช้งานจริง ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนใช้งาน

21 3.5 การใช้งานฐานข้อมูล นำฐานข้อมูลที่สร้าง นำไปใช้กับงานจริง และบันทึกเป็นรายการไว้ เพื่อเป็นรายงานประกอบการบำรุงรักษา

22 3.6 การบำรุงรักษา บำรุงรักษาแบบฟรีเวนทีฟ สำรองข้อมูลในฐานข้อมูล (backup) บำรุงรักษาแบบคอเรคทีฟ คือการกู้ฐานข้อมูลในกรณีที่ฐานข้อมูลมีปัญหา


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีฐานข้อมูลสำนักงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google