งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย Wireless electronic voter

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย Wireless electronic voter"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-15 เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย Wireless electronic voter
นายธนพงศ์ หยุ่มไธสง นายธีรานุวัฒน์ เอื้อประเสริฐ

2 อาจารย์ที่ปรึกษา. อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ร่วมประเมิน. 1. ผศ
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ร่วมประเมิน 1. ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล 2. อ.ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ วัตถุประสงค์ของโครงการ ที่มาและความสำคัญของโครงการ
Xbee Configuration Use Case Diagram การทำงานของเครื่องโหวตและโปรแกรมแสดงผลโหวต ปัญหาและอุปสรรค

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพของระบบต้นแบบต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แก้ไขและปรับปรุงระบบ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนการสอนภายในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5 ที่มาและความสำคัญของโครงการ
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นสำคัญ เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการลงมิติ , ลงความเห็น , ลงคะแนนเสียง เพิ่มความสนใจในการนำเสนอ การมีปฏิสัมพันธ์ในการประชุม สร้างสีสันและมิติใหม่ในการนำเสนอ กระตุ้นให้เกิดการอบรมและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล

6 โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

7 Xbee Configuration เครื่องโหวต (sender)
การใช้งานในรูปแบบ Coordinator AT

8 โปรแกรมแสดงผลโหวต (Receiver)
การใช้งานในรูปแบบ Router AT

9 Use Case Diagram

10 การทำงานของเครื่องโหวตและโปรแกรมแสดงผลโหวต
เปิดสวิตซ์ Power

11 สถานะพร้อมกดปุ่มโหวต (Standby)

12 สถานะขณะรับ-ส่งข้อมูล

13 สถานะเมื่อรับ-ส่งข้อมูลผิดพลาด

14 โปรแกรมแสดงผลโหวต

15 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
ความรู้ความชำนาญในการใช้งานของตัวอุปกรณ์ Xbee Pro การออกแบบบอร์ดวงจรให้มีขนาดเล็ก กะทัดรัด การออกแบบโมเดลเครื่องให้มีขนาดเล็ก สะดวกง่ายต่อการใช้งาน

16 แนวทางในการประยุกต์และพัฒนาต่อไป
ความปลอดภัยในการรับ – ส่งข้อมูล ขนาดของเครื่องโหวตที่ต้องพัฒนาให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด Interface ของโปรแกรมแสดงผลโหวต การทำงานในโหมดประหยัดพลังงาน (Sleep Mode)

17 คำถาม??

18 Thank You


ดาวน์โหลด ppt COE เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย Wireless electronic voter

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google