งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย Wireless electronic voter

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย Wireless electronic voter"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-15 เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย Wireless electronic voter
นายธนพงศ์ หยุ่มไธสง นายธีรานุวัฒน์ เอื้อประเสริฐ

2 อาจารย์ที่ปรึกษา. อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ร่วมประเมิน. 1. ผศ
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ร่วมประเมิน 1. ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล 2. อ.ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ วัตถุประสงค์ของโครงการ ที่มาและความสำคัญของโครงการ
ความคืบหน้าของโครงการ Module Xbee Use Case Diagram ปัญหาและอุปสรรค

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพของระบบต้นแบบต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แก้ไขและปรับปรุงระบบ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนการสอนภายในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5 ที่มาและความสำคัญของโครงการ
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นสำคัญ เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการลงมิติ , ลงความเห็น , ลงคะแนนเสียง เพิ่มความสนใจในการนำเสนอ การมีปฏิสัมพันธ์ในการประชุม สร้างสีสันและมิติใหม่ในการนำเสนอ กระตุ้นให้เกิดการอบรมและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล

6 การดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่าง Xbee กับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ Configuration Xbee เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อสื่อสารกับ Xbee

7 Schematic วงจรเบื้องต้น

8 เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
รับค่าปุ่มกดทั้ง 4 ปุ่มแล้วส่งออกไปยัง Xbee เพื่อทำการส่งข้อมูลออกไป

9 Module XBee 3.3V @ 50mA 250 kbps Max data rate 400 ft (120m) range
Features Xbee Pro2 50mA 250 kbps Max data rate 400 ft (120m) range 8 digital IO pins Built-in antenna

10 Xbee Configuration Star (Broadcast)

11 Use Case Diagram

12 ภาพจำลองสถานะการทำงานของเครื่องโหวต
สถานะของเครื่องพร้อมใช้งาน

13 ภาพจำลองสถานะการทำงานของเครื่องโหวต
สถานะของเครื่องกำลังรับ-ส่งข้อมูล

14 ภาพจำลองสถานะการทำงานของเครื่องโหวต
สถานะของเครื่องเกิดความผิดพลาด

15 ภาพจำลองสถานะการทำงานของเครื่องโหวต

16 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
ความรู้ความชำนาญในการใช้งานของตัวอุปกรณ์ Xbee Pro 2 การออกแบบบอร์ดวงจรให้มีขนาดเล็ก กะทัดรัด การออกแบบโมเดลเครื่องให้มีขนาดเล็ก สะดวกง่ายต่อการใช้งาน

17 คำถาม??

18 Thank You


ดาวน์โหลด ppt COE เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย Wireless electronic voter

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google