งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบคลังสินค้านม Milk Warehouse System ผู้จัดทำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบคลังสินค้านม Milk Warehouse System ผู้จัดทำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบคลังสินค้านม Milk Warehouse System ผู้จัดทำ
เลขที่โครงงาน I152C04008 ระบบคลังสินค้านม Milk Warehouse System ผู้จัดทำ นายจักรพงศ์ นันโช รหัส นายธนิต มานะกุล รหัส อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร. กานดา สายแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
เลขที่โครงงาน I152C04008 หัวข้อที่จะนำเสนอ ความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ แผนการดำเนินงาน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลงานที่ได้จัดทำแล้ว งานที่ดำเนินการต่อไป สรุป Image image image 2

3 ความสำคัญและที่มาของโครงการ
เลขที่โครงงาน I152C04008 ความสำคัญและที่มาของโครงการ การบันทึกการเก็บนมที่ผลิตและการจ่ายนมนั้น มีการจัดเก็บโดย Excel ต้องการโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้านม ต้องการเว็บแอปพลิเคชันเพื่อทำการบันทึกข้อมูลการนำเข้านมดิบ ข้อมูลสถานที่จัดเก็บนมที่ผลิตแล้ว และข้อมูลการจำหน่ายนมให้กับลูกค้า 3

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เลขที่โครงงาน I152C04008 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถบันทึกและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของนมในคลังสินค้านมได้ง่าย เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถบันทึก ค้นหา แสดงข้อมูลสถิติสรุปนมดิบที่รับเข้ามา และผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในคลังสินค้านม 4

5 เลขที่โครงงาน I152C04008 ขอบเขตของโครงการ เว็บแอปพลิเคชันที่ได้สามารถนำมาใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ทุกประเภทและสามารถช่วยบริษัทค้นหาข้อมูลและสถิติตามที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องการ 5

6 เลขที่โครงงาน I152C04008 แผนการดำเนินงาน 6

7 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
เลขที่โครงงาน I152C04008 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ใช้ HTML ในการสร้างเว็บเพจ ใช้ PHP ใช้ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันและส่วน ที่ติดต่อกับฐานข้อมูล ใช้ MySQL Database ในการเก็บบันทึกฐานข้อมูล ใช้ Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ JpGraph (Graph creating library for PHP) ทุกเครื่องมือเป็นโอเพนซอร์ส สามารถใช้ได้ฟรี 7

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เลขที่โครงงาน I152C04008 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้ระบบที่สามารถบันทึกและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของนมในคลังสินค้านม ได้ระบบที่สามารถบันทึก ค้นหา และแสดงข้อมูลสถิติสรุปนมดิบที่รับเข้ามาและผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในคลังสินค้านม 8

9 การดำเนินงาน อสค ในปัจจุบัน
เลขที่โครงงาน I152C04008 การดำเนินงาน อสค ในปัจจุบัน - ตาราง Excelรับผลิตภัณฑ์นม 9

10 การดำเนินงาน อสค ในปัจจุบัน
เลขที่โครงงาน I152C04008 การดำเนินงาน อสค ในปัจจุบัน - ตาราง Excel จ่ายผลิตภัณฑ์นม 10

11 ออกแบบระบบ - ออกแบบโครงสร้างโปรแกรม และระบบฐานข้อมูล
เลขที่โครงงาน I152C04008 ออกแบบระบบ - ออกแบบโครงสร้างโปรแกรม และระบบฐานข้อมูล 11

12 เว็บแอปพลิเคชันทีได้พัฒนา
เลขที่โครงงาน I152C04008 เว็บแอปพลิเคชันทีได้พัฒนา - บันทึกการจ่ายนม 12

13 เว็บแอปพลิเคชันทีได้พัฒนา
เลขที่โครงงาน I152C04008 เว็บแอปพลิเคชันทีได้พัฒนา - ระบบค้นหา >> กรอกคีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหา 13

14 เว็บแอปพลิเคชันทีได้พัฒนา
เลขที่โครงงาน I152C04008 เว็บแอปพลิเคชันทีได้พัฒนา - ระบบค้นหา >> ผลลัพธ์ของการค้นหา 14

15 คุณสมบัติของเว็บแอปพลิเคชัน
เลขที่โครงงาน I152C04008 คุณสมบัติของเว็บแอปพลิเคชัน - ใช้ Ajax ช่วยในการทำ Type Ahead AutoComplete 15

16 ระบบสมาชิก ผู้ดูแลระบบ ผู้บันทึกข้อมูล สมาชิกทั่วไป - จัดลำดับสมาชิก
เลขที่โครงงาน I152C04008 ระบบสมาชิก - จัดลำดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ ผู้บันทึกข้อมูล สมาชิกทั่วไป 16

17 ระบบสมาชิก - ทำระบบสมาชิก >> แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก
เลขที่โครงงาน I152C04008 ระบบสมาชิก - ทำระบบสมาชิก >> แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก 17

18 เลขที่โครงงาน I152C04008 ระบบสมาชิก - การเข้าสู้ระบบสมาชิก 18

19 เลขที่โครงงาน I152C04008 ระบบสมาชิก - จัดลำดับสมาชิก 19

20 ทำส่วนวิเคราะห์ข้อมูล
เลขที่โครงงาน I152C04008 ทำส่วนวิเคราะห์ข้อมูล - สรุปสถิติ โดยการค้นหาตามช่วงวันเดือนปี 20

21 ทำส่วนวิเคราะห์ข้อมูล
เลขที่โครงงาน I152C04008 ทำส่วนวิเคราะห์ข้อมูล - ผลการค้นหาสถิติตามช่วงวันเดือนปี 21

22 ทำส่วนวิเคราะห์ข้อมูล
เลขที่โครงงาน I152C04008 ทำส่วนวิเคราะห์ข้อมูล - การทำกราฟ 22

23 การสร้างรายงาน - สร้างไฟล์การพิมพ์รายงาน PDF เลขที่โครงงาน I152C04008
23

24 งานที่จะดำเนินการต่อไป
เลขที่โครงงาน I152C04008 งานที่จะดำเนินการต่อไป นำระบบที่พัฒนาเสร็จแล้วเสนอต่อองค์การสหกรณ์ส่งเสริมโคนม จัดทำคู่มือการใช้งาน 24

25 เลขที่โครงงาน I152C04008 สรุป โครงการนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยทำให้ อสค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถจัดการระบบคลังสินค้านมได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาจะช่วยทำให้ อสค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถ บันทึกนมที่รับเข้ามาจากเกษตรกรและนมที่จ่ายออกให้กับลูกค้า ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนมที่ผลิต สรุปสถิติเกี่ยวกับการผลิตนมในแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน และในแต่ละปี 25

26 เลขที่โครงงาน I152C04008 กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณ อสค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ให้โอกาสในการทำงานร่วมกัน ขอขอบคุณสำนักงานโครงการ IRPUS ที่ให้ทุน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประสานงาน image image Image 26

27 ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังการรายงาน
เลขที่โครงงาน I152C04008 Milk Warehouse System ระบบคลังสินค้านม ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังการรายงาน Q & A คำถามและข้อเสนอแนะ 27


ดาวน์โหลด ppt ระบบคลังสินค้านม Milk Warehouse System ผู้จัดทำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google