งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ENG2116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (C programming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ENG2116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (C programming)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ENG2116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (C programming)
ไกรฤกษ์ เชยชื่น

2 หัวข้อเนื้อหา การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน การเขียนโปแกรมขึ้นสูง
Variable, Operator, Input, Output Control statement, array Pointer, Function, Structure Preprocessor, Directive and Macro File การเขียนโปแกรมขึ้นสูง Serial port programming Window programming

3 หนังสือที่ใช้ หนังสือหลัก (แนะนำให้ซื้อ) หนังสือเสริม
อรพิน ประวัติบริสุทธิ์, “คู่มือเรียนภาษาซี ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 10,” สำนักพิมพ์ โปรวิชัน. หนังสือเสริม โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, “การเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา C,” สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชัน.

4 การให้คะแนน คะแนนในคาบเรียน 50% คะแนนสอบกลางและปลายภาค 30% การบ้าน 10%
คะแนนในคาบเรียน % ฝึกสอนบรรยาย 2 ชม 10% งานที่ให้ทำส่งในห้อง (ประมาณ15 ครั้ง, 2 ชม/ครั้ง) 20% สอบย่อย (ประมาณ 15 ครั้ง, 1ชม/ครั้ง) 20% คะแนนสอบกลางและปลายภาค 30% การบ้าน % เช็คชื่อ % แต่งตัวเรียบร้อย สายไม่เกิน 30 นาที

5 การส่งการบ้านและงานที่ให้ทำในห้อง
ให้ส่งมาที่

6 เขียนโปรแกรมภาษาซี โดยใช้ Editor
แนะนำภาษา C คิดค้นโดย Dennis Ritchie ในปี 1972 มาตรฐานภาษา C ถูกกำหนดโดย American National Standards Institute (ANSI C) การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C เขียนโปรแกรมภาษาซี โดยใช้ Editor แปลภาษา (C compiler) Object file (ตย. test.obj) Executable file (ตย. test.exe) Link Library (เก็บคำสั่งมาตรฐาน)

7 โครงสร้างภาษา C # include <stdio.h> Main() { printf(“Hello Thailand”); }

8 โครงสร้างภาษา C # include <stdio.h> Main() { printf(“Hello Thailand”); } ส่วนหัวของโปรแกรม แทรกชื่อไฟล์ที่เก็บฟังก์ชันมาตรฐานของภาษา C มีรูปแบบ 2 แบบ #include <stdio.h> #include”stdio..h”

9 โครงสร้างภาษา C # include <stdio.h> Main() { printf(“Hello Thailand”); } ส่วนฟังก์ชันหลัก - อาจเขียนในรูปแบบนี้ main() หรือ void main(void) หรือ void main() - void หมายถึง ค่าว่างเปล่า (Null)

10 โครงสร้างภาษา C # include <stdio.h> Main() { printf(“Hello Thailand”); } ส่วนรายละเอียดโปรแกรม คำสั่งภาษา C จะอยู่ใน เครื่องหมาย { และ } printf() คือคำสั่งที่อยู่ใน stdio.h ใช้แสดงข้อความที่หน้าจอ

11 แนะนำโปรแกรม Microsoft visual C++ version 6 (VC6)

12 การบ้าน เขียนวิธีการใช้งาน compiler ของ turbo c++
โปรแกรม Download ได้ที่ หรือ ค้นหาจาก Google โดยใช้คำว่า “antique turbo c++” ให้ อธิบายการติดตั้ง โปรแกรมturbo c++ ให้ อธิบายการสร้าง test.exe (โปรแกรมที่ให้ทำในห้องวันนี้)


ดาวน์โหลด ppt ENG2116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (C programming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google