งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์
กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
Hardware Software People ware Data Procedure กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

4 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

5 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ (Utilities) ตัวแปลภาษา (Language Translators ) Assembler Interpreter Compiler กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

6 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

7 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน แต่ละโปรแกรมก็มักจะมีเงื่อนไข หรือแบบฟอร์มแตกต่างกันออกไปตามความต้องการ หรือกฏเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติม (Modifications) ในบางส่วนของโปรแกรมได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป โปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้จัดทำไว้ เพื่อใช้ในการทำงานประเภทต่าง ๆ ทั่วไป โดยผู้ใช้คนอื่น ๆ สามารถนำโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลของตนได้ แต่จะไม่สามารถทำการดัดแปลง หรือแก้ไขโปรแกรมได้ กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

8 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ความสัมพันธ์ภายในระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

9 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
บุคคลากร (Peopleware) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operator) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ (System) ผู้จัดการศูนย์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ (Electronic Data Processing Manager) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer user) ข้อมูล/สารสนเทศ (Data/Information) กระบวนการทำงาน (Documentation/Procedure) กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

10 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
วิเคราะห์ปัญหา Output, Input, Process การเขียนขั้นตอนวิธี (Algorithm) การตรวจสอบความถูกต้อง ใช้ตารางการตรวจสอบ การเขียนภาษาคอมพิวเตอร์และทดสอบโปรแกรม Logical error Syntax error การจัดทำเอกสารและการบำรุงรักษาโปรแกรม กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

11 Algorithm กลุ่มคำสั่งที่มีขั้นตอนการทำงานชัดเจน มีความชัดเจน ไม่กำกวม
ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องในทุกกรณี มีการสิ้นสุด สามารถมีขั้นตอนที่แตกต่างกันได้ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

12 Pseudocode ไม่มีกฎตายตัว คล้ายภาษาระดับสูงที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
ประโยคคำสั่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่าย ประโยคคำสั่งหนึ่ง ๆ จะเขียนต่อหนึ่งบรรทัด คำหลัก (key word) และการเขียนย่อหน้าใช้เพื่อแยกโครงสร้างควบคุม เขียนจากบนลงล่างโดยมีทางเข้าออกทางเดียว กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

13 การปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สามารถรับข้อมูลได้ Get, Read ผลิตข้อมูลออกได้ Write, Put, Display สามารถปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ได้ +, -, *, /, ( ) กำหนดค่าให้กับตัวเก็บข้อมูลได้ Set, Store, = กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

14 การปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์
สามารถเปรียบเทียบและทำการเลือกได้ If … then … else สามารถปฏิบัติการวนซ้ำได้ Do … While กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

15 ทฤษฎีโครงสร้าง แบบเรียงลำดับ (Sequence) การดำเนินการจะกระทำไปตามลำดับ
แบบทางเลือก (Selection) แสดงถึงเงื่อนไขและทางเลือกระหว่างการกระทำ 2 อย่าง ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ในการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเท็จ แบบวนซ้ำ (Repetition) กลุ่มคำสั่งที่ดำเนินการซ้ำ ๆ กัน ตราบเท่าที่เงื่อนไขเป็นจริง กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

16 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาและการเขียน Algorithm
การหาค่าของเลข 2n (2x2x2x … x2) กำหนดให้ result = 1 รับค่าตัวเลขเก็บในตัวแปร n Result = result x 2 n แสดงค่า Result กำหนดให้ result = 1 กำหนดให้ i = 1 รับค่าตัวเลขเก็บในตัวแปร n While i < n Result = result x 2 i = i + 1 End แสดงค่า Result กาญจนา ทองบุญนาค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google