งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 ระบบบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 ระบบบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 11 ระบบบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้า
1. ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ 1.1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบ 1.2 วิธีการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ 1.3 วิธีการเกี่ยวกับค่าแรงงาน 1.4 วิธีการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโรงงาน 1.5 การนำส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จจากโรงงาน

2 2. ระบบบัญชีต้นทุนตอน 2.1 วิธีการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ 2.2 วิธีการบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรง 2.3 วิธีการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโรงงาน 2.4 การโอนต้นทุนของแต่ละแผนกเมื่อผลิตสินค้าเสร็จ

3 ระบบต้นทุนงานสั่งทำ จะใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตเฉพาะงาน โดยมีลักษณะของงานแต่ละงานไม่เหมือนกัน ได้แก่ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ โรงพิมพ์ โดยจะผลิตตามคำสั่งของลูกค้า ดังนั้นในการบันทึกต้นทุนของสินค้าจะบันทึกตามงานหรือตามคำสั่งการผลิตแต่ละครั้ง

4 ค่าแรงที่นำมาบันทึกในงบต้นทุน มี 2 ประเภท ดังนี้
ค่าแรงงานทางตรง เป็นค่าแรงงานที่จ่ายให้แก่คนงานที่ทำการผลิตสินค้าโดยตรง ค่าแรงงานทางอ้อม เป็นค่าแรงงานที่จ่ายให้คนงานที่มิได้ทำการผลิตสินค้าโดยตรง เช่น ค่าแรงงานคนทำความสะอาด เงินเดือนยาม

5 การบันทึกบัญชีเมื่อมีค่าใช้จ่ายโรงงานเกิดขึ้น
เมื่อมีจ่ายค่าน้ำมัน เดบิต ค่าใช้จ่ายโรงงาน xx เครดิต เงินสด/เจ้าหนี้ xx เมื่อมีการเบิกวัสดุโรงงานไปใช้ เครดิต วัสดุโรงงาน xx

6 เมื่อจ่ายค่าแรงงานทางอ้อม
เดบิต ค่าใช้จ่ายโรงงาน xx เครดิต เงินเดือนและค่าแรงงาน xx

7 ระบบต้นทุนตอน เป็นระบบที่ใช้ในกรณีผลิตสินค้าที่มีลักษณะเหมือน ๆ กัน ผลิตครั้งละมากๆ ต่อเนื่องกันไป เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง

8 การบันทึกบัญชีเมื่อมีค่าใช้จ่ายโรงงานเกิดขึ้น
เมื่อแบ่งค่าใช้จ่ายโรงงานให้แผนกต่าง ๆ เดบิต งานระหว่างทำ- แผนกที่ 1 xx งานระหว่างทำ- แผนกที่ 2 xx งานระหว่างทำ- แผนกที่ 3 xx เครดิต ค่าใช้จ่ายโรงงานจัดสรร xx

9 การโอนต้นทุนของแต่ละแผนก เมื่อผลิตสินค้าเสร็จ
เมื่อโอนต้นทุนจากแผนกผลิตที่ 1 ไปยังแผนกผลิตที่ 2 เดบิต งานระหว่างทำ – แผนกผลิตที่ 2 xx เครดิต งานระหว่างทำ – แผนกผลิตที่ 1 xx เมื่อโอนต้นทุนจากแผนกผลิตที่ 2 ไปยังแผนกผลิตที่ 3 เดบิต งานระหว่างทำ – แผนกผลิตที่ 3 xx เครดิต งานระหว่างทำ – แผนกผลิตที่ 2 xx

10 เมื่อโอนต้นทุนจากแผนกผลิตที่ 3 ซึ่งผลิตสินค้าสำเร็จรูปเสร็จแล้ว
เมื่อโอนต้นทุนจากแผนกผลิตที่ 3 ซึ่งผลิตสินค้าสำเร็จรูปเสร็จแล้ว เดบิต สินค้าสำเร็จรูป xx เครดิต งานระหว่างทำ – แผนกผลิตที่ 3 xx กลับ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 ระบบบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google