งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบการเงินตามแนวคิดการบริหารและต้นทุนจริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบการเงินตามแนวคิดการบริหารและต้นทุนจริง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบการเงินตามแนวคิดการบริหารและต้นทุนจริง
3 งบการเงินตามแนวคิดการบริหารและต้นทุนจริง

2 งบการเงินตามแนวความคิดต้นทุนด้านการบริหาร

3 กระบวนการผลิต INPUT PROCESS OUTPUT

4 INPUT PROCESS OUTPUT วัตถุดิบทางตรง (Direct material) งานระหว่างทำ
(Work in process) ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labour) สินค้าสำเร็จรูป(Goods) ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing Overheads) ขาย ต้นทุนขาย

5 Actual Costs แนวคิดต้นทุนจริง มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อแสดงต้นทุนการผลิตจริงของบริษัท หรือไว้สำหรับแสดงงบกำไรขาดทุนเพื่อแสดงผลการดำเนินงานที่แท้จริง

6 ขาย ต้นทุนขาย กำไรขาดทุน กำไรสะสม ทะเบียนวัตถุดิบ ทะเบียนวัตถุดิบ
คุมยอดวัตถุดิบ วัตถุดิบ ทางตรง ทางอ้อม คุมยอดงานระหว่างทำ คุมยอดวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป คุมยอดค่าแรง คุมยอดค่าใช้จ่าย การผลิต คุมยอดสินค้าสำเร็จรูป คุมยอด ต้นทุน งานระหว่าง ขาย ทำ ทะเบียนวัตถุดิบ ทะเบียนวัตถุดิบ ทะเบียนวัตถุดิบ คุมยอดค่าแรง ค่าแรง ทางตรง ทางอ้อม ทะเบียนค่าแรง ขาย ต้นทุนขาย ใบสรุป ค่าใช้จ่ายการผลิต คุมยอดค่าใช้จ่ายการผลิต วัตถุดิบทางอ้อม ต้นทุนผลิต ค่าแรงทางอ้อม ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น ค่าใช้จ่ายขาย และบริหาร กำไรขาดทุน กำไรสะสม

7 การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
งบกำไรขาดทุนแสดงผลการดำเนินงานจริง งบกำไรขาดทุนนั้นควรแยกแสดงรายการประกอบด้วย รายได้ ว่าระหว่างงวดเกิดขึ้นเท่าไร และรายจ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องแยกส่วนระหว่างต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อจะได้แสดงสัดส่วนระหว่างต้นทุนเพื่อการผลิต และค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อการขายและบริหารให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปโดยราบรื่น และกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เพื่อให้นักบริหารสามารถประเมินประสิทธิภาพการสร้างรายได้ และประสิทธิภาพรายจ่ายต่างๆ ที่จ่ายออกไปเมื่อเทียบความคุ้มค่าในการก่อให้เกิดรายได้

8 ตัวอย่างการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และงบกำไรขาดทุนจริง

9 ธุรกิจผลิตและขายสินค้าทั้งหมดที่ผลิตได้
ข้อมูลการปลูกพริกยักษ์ ชนิดปลอดสารพิษของบริษัท ไร้สารพิษ จำกัด

10

11

12 ธุรกิจการผลิตสินค้ามีสินค้าคงเหลือ
อุตสาหกรรมการผลิตไวน์องุ่นซึ่งมีงานระหว่างต้นงวด และปลายงวด โดยงานระหว่างทำต้นงวดและปลายงวดคือไวน์ที่กำลังหมักอยู่ ยังไม่ได้บรรจุขวด

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt งบการเงินตามแนวคิดการบริหารและต้นทุนจริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google