งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ “คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในบริบทสังคม พหุวัฒนธรรม”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ “คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในบริบทสังคม พหุวัฒนธรรม”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิสัยทัศน์ “คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในบริบทสังคม พหุวัฒนธรรม”

3 พันธกิจ ประกอบด้วย 5 พันธกิจ คือ (1) ผลิตครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ (2) สร้างองค์ความรู้ ทางด้านการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) ส่งเสริมการบริการ วิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม(4) สืบสานและทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของความหลากหลาย ในสังคมพหุวัฒนธรรม และ (5) บริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยยึด หลักธรรมาภิบาล

4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี มี 2 สาขาวิชา 1.สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 2.สาขาวิชาจิตวิทยา

6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี มี 5 สาขาวิชา 1.สาขาวิชาการประถมศึกษา 2.สาขาวิชาศิลปศึกษา 3.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา 4.สาขาวิชาพลศึกษา 5.สาขาวิชาสุขศึกษา

7 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 5 ปี มี 2 สาขาวิชา 1.สาขาวิชาภาษาไทย 2.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

8 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 5 ปี มี 5 สาขาวิชา 1.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2.สาขาวิชาเคมี 3.สาขาวิชาชีววิทยา 4.สาขาวิชาฟิสิกส์ 5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

9 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา 1.สาขาวิชาครู

10 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มี 5 สาขาวิชา 1.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2.สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 4.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5.สาขาวิชาจิตวิทยา

11 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา 1.สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา 2.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

12 จำนวนนักศึกษา ระดับการศึกษา เพศชาย เพศหญิง รวม
1.ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี 507 2,379 2,886 2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 88 62 150 3.ระดับปริญญาโท 3.1 ภาคปกติ 32 52 84 3.2 ภาคสมทบ 90 177 267 4.ระดับปริญญาเอก 20 22 42 รวมทั้งสิ้น 737 2,692 3,429 ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จากงานนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์

13 จำนวนบุคลากร ภาควิชา/หน่วยงาน อาจารย์ สายสนับสนุน รวม
สำนักงานเลขานุการคณะ - 31 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 11 1 12 ภาควิชาการบริหารการศึกษา 7 3 10 ภาควิชาการศึกษา 24 2 26 ภาควิชาการประเมินและวิจัยทางการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 5 15 ภาควิชาพลศึกษา รวมทั้งสิ้น 73 44 117 ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จากงานนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์

14 แผนภาพแสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จากงานนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ “คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในบริบทสังคม พหุวัฒนธรรม”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google