งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกิจศึกษา กับการพัฒนาบัณฑิต สู่โลกไร้พรมแดน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกิจศึกษา กับการพัฒนาบัณฑิต สู่โลกไร้พรมแดน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกิจศึกษา กับการพัฒนาบัณฑิต สู่โลกไร้พรมแดน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย หิรัญวโรดม

2 การจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษา กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การประชาสัมพันธ์โครงการและการตลาด การติดตามประเมินผล

3 สหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัย
จัดตั้งสำนักสหกิจศึกษาขึ้น ขยายผลไปยังสาขาวิชาอื่น ๆ เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน ให้กับสาขาวิชาอื่น ๆ คุณภาพบัณฑิตสู่สากล

4 สหกิจศึกษาในยุคโลกไร้พรมแดน
ใช้ MOU เป็นฐานในการดำเนินการก่อน แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย จัดระบบการดำเนินการให้เป็นไปตาม สหกิจศึกษา ให้อาจารย์ที่เรียนระดับปริญญาเอก เป็นผู้ดูแล แล้วผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเดินทางไป ดูในภายหลัง

5 สหกิจศึกษาในยุคโลกไร้พรมแดน
พาอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องไปดูงานต่างประเทศ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

6

7 ขอบคุณ ที่ให้เกียรติรับฟัง


ดาวน์โหลด ppt สหกิจศึกษา กับการพัฒนาบัณฑิต สู่โลกไร้พรมแดน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google