งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 16 ตุลาคม 2550

2 “ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายในปี 2553 ”
วิสัยทัศน์ “ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายในปี 2553 ” ปณิธาน 1. ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพโดยให้มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ ควบคู่กันไป เป็นวิศวกรที่มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ มีสำนึกทางสังคม และมีความสามารถ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 2. ส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 3. ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการแก่สังคม 4. สนับสนุนให้มีการระดมความคิดจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อประ-โยชน์ในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5. สร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน ภายในคณะฯ เพื่อให้ทุกคนมีความสามัคคี รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอกทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทำงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าวิจัยและฝึกงานภาคปฏิบัติให้มีประสบการณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างแท้จริง เพื่อให้บริการ การเรียนการสอน ถ่ายทอด ความรู้ ให้บริการวิชาการแก่สังคม และเผยแพร่ตลอดจนให้บริการวิชาพื้นฐานแก่นักศึกษาคณะอื่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ ได้แต่งตำราทำวิจัยให้การอบรม และให้คำปรึกษาแก่โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่ตลอด เวลา

4 คณะผู้บริหาร รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.จุลศิริ ศรีงามผ่อง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อาจารย์วุฒิชัย สิทธิอัฐกร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ปิยะบุตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

5 โครงสร้างบริหาร

6 หลักสูตร

7 จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2550
หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549

8 บุคลากร (ณ ตุลาคม 50) สายวิชาการ สายสนับสนุน ลจป. + ลจช. 207 89 38 62
คุณวุฒิสายวิชาการ ประเภท จำนวน % สายวิชาการ สายสนับสนุน ลจป. + ลจช. 207 89 38 62 27 11 รวมทั้งสิ้น 334 100  ตำแหน่งทางวิชาการ

9 เป้าหมายแผนพัฒนาฉบับที่ 10
KMUTT Road Map 2020 6+1 Flagships ของ มจธ. เป้าหมายแผนพัฒนาฉบับที่ 10 ความเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศ ภายในปี 2553 ยกระดับคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาและบุคลากร ความสุขในการทำงาน ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ความภูมิใจ Brand Awareness การเพิ่มโอกาสงานวิจัย บริการ และนวัตกรรม อุตสาหกรรม ต่างประเทศ เพิ่มนักศึกษาที่พึงประสงค์ 4 5 มีพลวัตร ทันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษา มีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของหน่วยงานที่เพียงพอ หลักสูตรและ โจทย์วิจัยที่ดี 1 2 3

10 หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสภาพจากระบบราชการมาเป็นระบบในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงานมีอิสระในการบริหารงาน และบริหารจัดการระบบงบประมาณแบบ PBBS เพื่อให้มีความคล่องตัว และสามารถจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้มีประสิทธิภาพ สภาวิชาการ มีมติให้การบริหารโครงการใหม่เป็นการบริหารโครงการแบบ PPBS (Planning Programming Budgeting System ภายในปี 2547

11 หลักการและเหตุผล สภาวิชาการ มีมติให้การบริหารโครงการใหม่เป็นการบริหารโครงการแบบ PPBS (Planning Programming Budgeting System) ภายในปี 2547 มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการจัดทำโครงการบริหารงบประมาณแบบ PBBS ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548

12 ข้อตกลงพื้นฐาน การพิจารณาโครงการจะพิจารณา Input-Output
โครงการสามารถจัดการบริหารภายในโครงการได้เองทั้งหมด แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เงินส่วน Top Up ให้พนักงานในส่วนที่เกินกว่าอัตรามาตรฐานของมหาวิทยาลัย ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ทั้งหมดของโครงการ การหักเข้ามหาวิทยาลัย และคณะหรือหน่วยงานต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ค่าตอบแทนที่พนักงานได้รับถือเป็นเงินสุทธิที่ได้รับจากโครงการ PBBS ไม่มีเงินอื่นๆ เพิ่มอีก ต้องเสนอวิธีในการประเมินคุณภาพของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนที่เป็นอัตรามาตรฐาน และส่วนที่ Top Up

13


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google