งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ.ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี 30 มกราคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ.ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี 30 มกราคม 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ.ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี 30 มกราคม 2555
ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักสูตรและ การเปิดรายวิชาในระบบ CU-CAS ผศ.ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี 30 มกราคม 2555

2 เรื่องที่จะนำเสนอ ระบบการดำเนินงานเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักสูตร
ระบบการดำเนินงานเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักสูตร การเปิดรายวิชาในระบบ CU-CAS การประเมินออนไลน์

3 เอกสารที่แจก แบบแสดงข้อคิดเห็น ใบกรอกคำถาม

4 การปรับปรุงหลักสูตร

5 กำหนดการส่ง มคอ.2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 ถ้าส่งไม่ทันกำหนดจะไม่สามารถเปิดสอนได้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556

6 ขั้นตอนในการดำเนินงาน
Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก Website หัวข้อหลักสูตร คลิกที่ การเสนอหลักสูตรและรายวิชา ถึง ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารงานวิชาการ

7 ระบบ CU-CAS ช่วยอะไร การพิมพ์ส่วนที่เป็นเนื้อหา รายวิชาในเล่มหลักสูตร
Curriculum Mapping พร้อมที่จะเปิดระบบให้ทุกหลักสูตรเข้าไปใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

8 ใช้ระบบ CU-CAS อย่างไร
เข้าไปที่ Course Specification กรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 คือ แบบเปิดรายวิชา 1 รายวิชา ต่อ 1 แบบฟอร์ม ระบบจะสร้าง Curriculum Mapping ให้โดยอัตโนมัติ และหลักสูตรจะ สามารถสั่งพิมพ์รายการเนื้อหา ของทุกรายวิชาได้ด้วย

9 ระบบ CU-CAS ช่วยทำอะไร
จากการกรอกข้อมูลใน Course Specification ท่านจะได้ Curriculum Mapping มาโดยอัตโนมัติ ถ้าปรับ CS CM จะปรับตาม ทันที

10 กรณีหลักสูตรที่ทำ มคอ. 2 แล้ว
ในช่วงนี้โปรด copy & paste จาก Word file ลงไปในแบบฟอร์ม Course Specification และเติม ข้อมูลที่ยังขาดอยู่ ต้องขออภัยอย่างยิ่งที่ระบบเสร็จ ช้า หลังเวลาที่ท่านต้องใช้งาน

11 ข้อกำหนด ผู้ที่สามารถเข้าไปแก้ไข Course Specification ของแต่ละรายวิชา ได้แก่ ผู้ที่ log in เข้าไปใส่ข้อมูล หัวหน้าภาควิชาและ/หรือผู้ที่ หัวหน้าภาควิชามอบหมาย

12 ขั้นตอนการพิจารณา มคอ. 2
หลักสูตรจัดทำ มคอ. 2 เสนอ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 คน เสนอคณะกรรมการระดับคณะ พิจารณา (คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะ) หลักสูตรแก้ไขเอกสารตามมติ จัดส่ง มคอ.2 ไปยังฝ่ายมาตรฐาน หลักสูตร สำนักบริหารงานวิชาการ

13 ขั้นตอนการพิจารณา มคอ. 2
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความ ถูกต้องของการเขียนรายวิชา คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร/ คณะกรรมการนโยบายวิชาการ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร/ สาขาวิชา/แขนงวิชา)พิจารณา ถ้ามีการแก้ไข จะส่งคืนคณะ เป็นเอกสารที่แสดงการแก้ไข

14 ขั้นตอนการพิจารณา มคอ. 2
หลักสูตรแก้ไข Course Specification ส่วนที่ 1 ในระบบ หลักสูตรพิมพ์ มคอ.2 ที่แก้ไขแล้ว (เนื้อหารายวิชา และ CM พิมพ์จาก ระบบ CU-CAS) ส่งไปฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารงานวิชาการ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และส่ง สกอ.รับทราบ

15 การเปิดรายวิชา

16 กรณีรายวิชาใน มคอ. 2 ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตรสบว.
ภาควิชา/หลักสูตร DB CU- CAS ฝ่ายวิชาการคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ Yes ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตรสบว.

17 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติรายวิชาจากระบบ CU-CAS
กรณีรายวิชาเลือกที่ไม่ได้เสนอพร้อมกับการขออนุมัติหลักสูตร 1 จัดทำและPrint out แบบฟอร์ม การเสนอขอเปิดรายวิชาจากระบบCU-CAS ภาควิชา/หลักสูตร No แก้ไข ฝ่ายวิชาการคณะ กรรมการบริหารคณะ 2 ตรวจสอบ/แก้ไข เสนอ มหาวิทยาลัยผ่านระบบ CU-CAS 3 Yes ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารงานวิชาการ Print out จากระบบCU-CAS เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ Yes/No DB CU_CAS 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณารายวิชาจาก Print out ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารงานวิชาการ 30 มกราคม 2555

18 กรณีของรายวิชาใน มคอ. 2 หัวหน้าภาควิชา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจความถูกต้องของ Course Specification ส่วนที่ 1 และส่งให้ คณะภายในระบบ CU-CAS คณะตรวจและส่งให้สำนักบริหารงาน วิชาการภายในระบบ CU-CAS พร้อม ส่ง แจ้งการส่งในระบบด้วย

19 กรณีของรายวิชาใน มคอ. 2 สำนักบริหารงานวิชาการตรวจ
หากถูกต้อง จะส่งเข้าฐานข้อมูล รายวิชาด้วยระบบ CU-CAS หากไม่ถูกต้อง จะแจ้งหลักสูตรให้ แก้ไข กลับไปที่ขั้นตอน 1

20 กรณีของรายวิชาใหม่นอก มคอ. 2
กรอก CS ส่วนที่ 1 ส่งให้คณะกรรมการในคณะพิจารณา ด้วยเอกสารหรือในระบบ CU-CAS ตามที่ คณะกำหนด หลักสูตรแก้ไข CS หัวหน้าภาควิชา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจความถูกต้องของ CS ส่วนที่ 1 และ ส่งให้คณะภายในระบบ CU-CAS

21 กรณีของรายวิชาใหม่นอก มคอ. 2
คณะตรวจและส่งให้สำนักบริหารงาน วิชาการภายในระบบ CU-CAS พร้อม ส่ง แจ้งการส่งในระบบด้วย สำนักบริหารงานวิชาการเสนอ คณะกรรมการ หากมีข้อแก้ไข ส่งคืนหลักสูตรเป็นเอกสาร กลับไปที่ขั้นตอน 3 หากถูกต้อง ส่งเข้าฐานข้อมูลรายวิชา ในระบบ CU-CAS

22 การประเมินออนไลน์

23 การประเมินออนไลน์ ได้ปิดระบบประเมินออนไลน์ใน Blackboard แล้ว
โปรดกรอกข้อมูลใน Course Specification ตามที่ได้อบรมไป แล้ว โปรดแจ้งนิสิตให้ประเมินออนไลน์ ทุกคน

24 ขอขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt ผศ.ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี 30 มกราคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google