งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการ สภาคณาจารย์ 04/04/60

2 บุคลากรสายวิชาการ 04/04/60

3 ประเภทและจำนวนของพนักงาน
04/04/60

4 สถานภาพสายวิชาการ สายอาจารย์ = 40.20 : 47.92 : 11.88
ข้าราชการ:พนักงานเงินอุดหนุน :พนักงานเงินรายได้ = : : 11.88 04/04/60

5 ศ.: รศ. : ผศ.: อ. จำนวนอาจารย์: 2882 คน ตำแหน่งวิชาการ เมย. 52
99 : 809 : 854 : 1120 3.4: : 29.6: 38.9 04/04/60

6 ประเภทข้าราชการ 04/04/60

7 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
04/04/60

8 สรุปยอดผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการแบบ กพอ. ต.ค. 49 –มี.ค. 52
04/04/60

9 สรุปยอดผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการแบบ กพว. ต.ค. 49 –มี.ค. 52
04/04/60

10 อุปสรรคต่อการก้าวสู่ตำแหน่งวิชาการ
เกณฑ์ภาระงานสอนที่ไม่เป็นธรรม จำนวนและคุณภาพนิสิตบัณฑิตศึกษาไม่สมดุล ทุนหลังปริญญาเอกน้อยมาก ทุนวิจัยและทุนอุดหนุนการวิจัยที่ไม่มากพอ Infrastructures พื้นฐานสนับสนุนการวิจัย คุณภาพของผลงานจากวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงมาตรฐานนานาชาติ และ ม. ไม่ถือว่า งานวิทยานิพนธ์เป็นของอาจารย์ด้วย ระบบการประเมิน กพอ และที่ปรับปรุงให้ยากขึ้นที่ตามมา 04/04/60

11 ภาระงานสอนที่ไม่เป็นธรรม
ภาระงานสอนปริญญาตรี วิชาพื้นฐานที่ต้องสอนหลายกลุ่มในภาคการศึกษาเดียวกัน นิสิตจำนวนมากและมีคุณภาพน้อยเป็นส่วนใหญ่ การเตรียมสอนโดยเฉพาะปฏิบัติการที่ใช้เวลามาก การตรวจการบ้านจำนวนมาก การตรวจข้อสอบจำนวนมาก ผู้ช่วยสอนไม่เพียงพอและไม่เก่งพอ สื่อช่วยสอนล้าสมัยและขาดแคลน จึงไม่มีเวลาทำงานวิจัยที่มีผลงานดีพอเพื่อตีพิมพ์ 04/04/60

12 องค์ประกอบที่ไม่เอื้อต่อการวิจัย
นิสิตบัณฑิตศึกษาที่พร่องคุณภาพและขาดความรับผิดชอบ อุปกรณ์ล้าสมัย อุปกรณ์วิจัยไม่เพียงพอ กำหนดเวลาปิดมหาวิทยาลัยทำให้งานวิจัยไม่ต่อเนื่อง ข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยไม่เป็นธรรมต่ออาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตไม่สามารถเขียนบทความวิจัยได้ด้วยตนเอง นิสิตส่วนใหญ่มีทักษะด้านภาษาวิชาการและภาษาเขียนต่ำ หลักสูตรนานาชาติมีค่าตอบแทนดีกว่าการทำงานวิจัย 04/04/60

13 องค์ประกอบที่ไม่เอื้อต่อการวิจัย
มหาวิทยาลัยไม่ให้ทุนวิจัยเพียงพอและต่อเนื่อง ทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษาไม่เป็นรูปธรรม ไม่จูงใจคนเก่งมาเรียน ทุนวิจัยขนาดใหญ่จากแหล่งทุนภายนอกมีการแข่งขันสูง กฎเกณฑ์การใช้เงินวิจัยไม่คล่องตัว มีระเบียบเคร่งครัดมากเกินพอดี แต่ละห้องปฏิบัติการขาดอุปกรณ์วิจัยระดับลึก ไม่เอื้อเฟื้อยเครื่องมือวิจัยระหว่างห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์วิจัยพื้นฐานเก่าและแก่มาก ล้าสมัย ชำรุดบ่อย ทำให้เสียเวลา ขาดการเข้าถึงอุปกรณ์วิจัยอย่างทันปัญหาที่ต้องการแก้ไข ค่าวิเคราะห์ต่อตัวอย่างมีราคาสูง ต้องพึ่งต่างมหาวิทยาลัย 04/04/60

14 องค์ประกอบที่ไม่เอื้อต่อการวิจัย
ขาดความสามารถในเขียนบทความต้นฉบับ ขาดการวิเคราะห์ผลที่ทันสมัยและตรงประเด็น รูปแบบของกราฟิกไม่น่าสนใจ ขาดทักษะการเลือกวารสารที่เหมาะสมกับงาน ขาดทักษะการโต้ตอบเวลา revise บทความ 04/04/60

15 การประเมินของ กพอ. การประเมิน จุกจิก น่าเบื่อ เสียเวลาในเอกสาร กพอ. มาก แบบแสดงการมีส่วนรวมเปลี่ยนบ่อยมาก ทำให้เสียเวลาล่าลายเซ็น (ปัจจุบัน ต้องรับรองซึ่งกันและกัน ขั้นตอนก่อนถึงกรรมการประเมินและการประเมินนานเกินไป ใช้เวลาหลายปี จนลืม ตำรา หรือ หนังสือ ต้องใช้แล้ว 1 ภาคการศึกษาไม่สมเหตุผล แม้ว่าจะเป็นการพิมพ์ใหม่ เนื่องจากเปลี่ยนวันพิมพ์ กรรมการประเมินอคติ ไม่ยุติธรรม (ใจดี ใจร้าย) ต่างกัน เกณฑ์ กพอ. หลายข้อไม่ทันสมัยและน่าเบื่อหน่าย 04/04/60

16 เกณฑ์ กพอ. ที่น่าแก้ไข ? ต้องมีส่วนร่วมร้อยละ 50 ถ้ามีผู้วิจัย 3 คน ขึ้นไป จะทำอย่างไรดี ในเมื่อนิสตต้องได้มากกว่าหัวหน้าโครงการ ต้องเป็นหัวหน้าโครงการหลัก ผู้อาวุโสน้อยจะทำอย่างไรดี ต้องมีงานวิจัยและงานวิจัยต้องผ่านก่อน จึงดูเรื่องอื่นต่อ ต้องมีหนังสือ หรือ ตำรา ในขั้นตอนขอกำหนด รศ. บทความหรือ ตำรา ถ้าไม่ผ่านครั้งแรก ใช้ใหม่ไม่ได้ในครั้งต่อไป (แม้ว่าแก้ไขแล้ว แต่ต้องเปลี่ยนชื่อหนังสือ เสียเงินพิมพ์ใหม่ อาจถึงหลักหมื่นบาท หรือ แสนบาท) 04/04/60

17 สรุปสาเหตุไม่อยากทำผลงานวิชาการ
ภาระงานสอนที่ไม่พอดี มากเกินไป ความไม่เสมอภาคของการส่งเสริม คุณภาพบัณฑิตศึกษาต่ำ ภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว หรือ ต้องหารายได้ ไม่ชอบงานวิจัย ชอบงานสอน ขาดพี่เลี้ยง ขาดอุปกรณ์ ขาดทักษะการวิจัย ผู้บังคับบัญชาให้ความดีความชอบด้านอื่นมากกว่าด้านวิจัย 04/04/60

18 ขอบคุณ และข้อคิดเห็น 04/04/60


ดาวน์โหลด ppt การประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google