งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ Doctor of Philosophy Program in Communication Arts
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาวิจัยและทฤษฎีทางด้านนิเทศศาสตร์ในระดับสูง และนำเอาการสื่อสารไปใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคม อีกทั้งส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูงทางด้านนิเทศศาสตร์ อันจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวกับนานาชาติ ตลอดจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมไทยและเป็นแบบอันดีสำหรับสังคมอื่นๆ ”

2 จุดเด่น เน้น ปรัชญา ทฤษฎี และการวิจัย เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการสร้าง องค์ความรู้ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เสริม สร้าง พัฒนา และเพิ่มพูนทักษะการวิจัยสร้างองค์ความรู้ เปิด โอกาสให้ผู้เรียนสามารถทำวิทยานิพนธ์ ตามพื้นฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสนใจและทักษะที่เอื้อต่อวิทยานิพนธ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ระดับนานาชาติ แผนการศึกษา ประกอบด้วยรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต การสอบวัดคุณสมบัติ โดยกำหนดระยะเวลา การศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ทุนการศึกษา มีการจัดสรร ทุนการศึกษา ทุนวิทยานิพนธ์ และทุนสนับสนุนการเสนอผลงาน วิชาการระดับนานาชาติ

3 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 คะแนนสอบ TOEFL หรือ CU-TEP 500 ขึ้นไป นำเสนอโครงร่างงานวิจัย สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

4 การสมัครเข้าศึกษา รับสมัครทางไปรษณีย์
ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคมของทุกปี ติดตามกำหนดการสมัครจาก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร ,


ดาวน์โหลด ppt คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google