งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 หลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วย 4 สาขา ครอบคลุม 12 ห้องปฏิบัติการวิจัย
สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 1 ปีครึ่ง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม ไฟฟ้าสื่อสาร

3 หลักสูตรปริญญาโท โครงสร้างหลักสูตร (0027) คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 36 หน่วยกิต รายวิชา 18 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต เรียนจบรายวิชาได้ภายใน 1 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิ วศ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ทาง ก.พ. รับรองว่าเทียบเท่า

4 ทุนการศึกษา สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีมีแหล่งทุนสนับสนุนดังต่อไปนี้
ทุนสนับสนุนการศึกษา “โครงการศิษย์ก้นกุฏิ” ทุนสนับสนุนการศึกษา “72 พรรษา” ทุนสนับสนุนไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ทุนฝึกงานระยะสั้น ที่ประเทศญี่ปุ่น (TOSHIBA)

5 หลักสูตรปริญญาเอก ประกอบด้วย 4 สาขา ครอบคลุม 12 ห้องปฏิบัติการวิจัย
สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3 ปี ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม ไฟฟ้าสื่อสาร

6 หลักสูตรปริญญาเอก โครงสร้างหลักสูตร
แบบที่ 1 ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์อย่างเดียว รหัสหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตทั้งหมดเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 48 หน่วยกิต แบบที่ 2 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ รหัสหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 60 หน่วยกิต รายวิชา 12 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต รหัสหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 72 หน่วยกิต รายวิชา 24 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

7 หลักสูตรปริญญาเอก คุณสมบัติผู้สมัคร
แบบที่ 1 ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์อย่างเดียว รหัสหลักสูตร สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 3.50 ตามระบบ 4 แต้ม แบบที่ 2 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ รหัสหลักสูตร สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รหัสหลักสูตร สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 3.25 ตามระบบ 4 แต้ม

8 ทุนการศึกษา สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีมีแหล่งทุนสนับสนุนดังต่อไปนี้
ทุนสนับสนุนการศึกษา “โครงการศิษย์ก้นกุฏิ” ทุนสนับสนุนการศึกษา “72 พรรษา” ทุนสนับสนุนไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ทุนฝึกงานระยะสั้น ที่ประเทศญี่ปุ่น (TOSHIBA)


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google